direct naar inhoud van 4.1 Ruimtelijke uitgangspunten
Plan: Carolus - De Herven
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002018-1209

4.1 Ruimtelijke uitgangspunten

Door het formuleren van ruimtelijke uitgangspunten is, als uitwerking van de Ruimtelijke StructuurVisie, een toetsingskader voor plannen in het plangebied ontwikkeld.

Op 24 januari 2006 zijn de ruimtelijke uitgangspunten voor de Bruistensingel en omgeving door de gemeenteraad vastgesteld. Ten aanzien van het deelgebied Carolus de Herven is bepaald dat het groene en blauwe karakter aan de zuidzijde van de Bruistensingel dient te worden doorgezet tot aan de Hervensebaan. Ter hoogte van het plangebied is dit karakter meer cultuurlijk van aard (een parkkarakter). Ter hoogte van de Heinis is dit een natuurlijker karakter. Bij de ontwikkeling van de planlocatie dient de nieuwe bebouwing in een parksetting geplaatst worden. Daarbij neemt de korrelgrootte en stedelijkheid van de bebouwing toe naarmate je dichter bij het stationsknooppunt komt. In de hoek Bruistensingel en Hervensebaan dient er een beëindiging van het groene en blauwe karakter te komen in de vorm van een vooruitgeschoven bouwblok. Dit blok vormt tevens een opmaat naar de bebouwing van het stationsknooppunt.

Voor de herontwikkeling van de locatie dient een duidelijk herkenbare (stedelijke) presentatie naar de Bruistensingel en de Hervensebaan gerealiseerd te worden met een duidelijk behoud van het groene karakter. Tevens dient een goede ruimtelijke aansluiting op de belendende woonbuurt de Herven gerealiseerd te worden.

Voor het gebied zijn concreet de volgende ruimtelijke en functionele randvoorwaarden geformuleerd:

 • 1. Voor een goede aansluiting op het groengebied de Heinis dient een strook grond, gelegen aan de westzijde van de locatie, bestemd te worden tot een onbebouwbare groene zone.
 • 2. De ontsluiting van de locatie dient plaats te vinden op de Hervensebaan.
 • 3. Er wordt geen autoverbinding gerealiseerd naar de woonbuurt de Herven.
 • 4. Er kunnen fiets- en voetgangersverbindingen tot stand komen met de woonbuurt de Herven.
 • 5. Op de locatie worden woningen in een parkachtige omgeving gerealiseerd, hetgeen een minimum aan bestrating en een maximum aan groen impliceert, waarvan het merendeel in de openbare sfeer.
 • 6. De bouwhoogte van deze woningen loopt op van 3 bouwlagen (grondgebonden woningen) bij de woonbuurt de Herven tot 8 bouwlagen (appartementen) op de hoek Bruistensingel/Hervensebaan.
 • 7. Het bewonersparkeren vindt op eigen terrein plaats. Bezoekersparkeren vindt plaats in de openbare ruimte.
 • 8. Op de locatie ‘Carolus Ziekenhuis’ kunnen in totaal circa 350 woningen gebouwd worden.
 • 9. De locaties ‘Verpleegtehuis de Herven’ en ‘het klooster’ (Zusters H. Carolus van de Borromeus)1 worden ingevuld op een wijze die aansluit op de invulling van de locatie ‘Carolus Ziekenhuis’ zodat een stedenbouwkundig plan ontstaat.
 • 10. De woningdifferentiatie voor de locatie is als volgt: 20% sociale sector, 30% middeldure sector en 50% dure sector.2
 • 11. Aan de Hervensebaan kan wonen gecombineerd worden met werken. De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de ruimtelijke uitgangspunten een motie aanvaard met betrekking tot het woonprogramma, die aangeeft dat het percentage sociale woningbouw naar boven wordt bijgesteld voor zover dat tegemoet komt aan de werkelijke behoefte aan woningbouw in deze sector. In de volgende paragraaf wordt aangegeven hoe invulling is gegeven aan deze motie.


De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de ruimtelijke uitgangspunten een motie aanvaard met betrekking tot het woonprogramma, die aangeeft dat het percentage sociale woningbouw naar boven wordt bijgesteld voor zover dat tegemoet komt aan de werkelijke behoefte aan woningbouw in deze sector. In de volgende paragraaf wordt aangegeven hoe invulling is gegeven aan deze motie.