direct naar inhoud van 5.10 Duurzaamheid/ energie
Plan: Carolus - De Herven
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002018-1209

5.10 Duurzaamheid/ energie

Energie
Energie is een speerpunt van het gemeentelijke milieubeleid. Voor nieuwbouw van woningen, kantoren en winkels is het beleid dat minimaal 25% minder energie wordt gebruikt (kooldioxide wordt uitgestoten) dan bij het energieverbruik dat ontstaat bij toepassing van de wettelijke normen uit het bouwbesluit op het moment van de bouwaanvraag. Voor wat betreft opwekking van duurzame energie wordt aangesloten bij het landelijke beleid. Dat wil zeggen opwekking van 5% van de energie door middel van duurzame bronnen in 2010 en 10% in 2020. De mogelijkheden voor WKO moeten hierbij onderzocht worden.

Duurzame stedelijke ontwikkeling
Onder duurzame stedelijke ontwikkeling wordt verstaan dat bij de planontwikkeling, bouw en inrichting en beheer van de openbare ruimte, rekening wordt gehouden met milieu- en duurzaamheidaspecten. Belangrijke thema’s daarbij zijn: energie, water, afval, verkeer, materiaalgebruik, bodem, geluid en natuur.

Als het gaat om bouw van woningen is in de regio ’s-Hertogenbosch het “Convenant Duurzaam Bouwen ’s-Hertogenbosch” van kracht dat is afgesloten tussen ontwikkelaars, architecten, corporaties en gemeenten. Het accent ligt hierbij op energiebesparing, het toepassen van nietuitlogende materialen en het toepassen van duurzaam geproduceerd hout (FSC). Daar waar het gaat om de utiliteitsbouw wordt het “Nationaal pakket utiliteitsbouw” gehanteerd waarbij minimaal de kostenneutrale en kostenbesparende maatregelen worden toegepast. Voor het openbare gebied is het Nationale Pakket GWW van toepassing. Daarbij worden ten minste alle vaste, en kostenneutrale variabele maatregelen en variabele maatregelen toegepast alsmede de maatregelen waarvan de kosten binnen een redelijke termijn worden terugverdient. Op termijn zal de gemeentelijke “Standaard materialen en constructies” hiervoor in de plaats komen.