direct naar inhoud van 3.2 Provinciaal niveau
Plan: Carolus - De Herven
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002018-1301

3.2 Provinciaal niveau

Voor het bestemmingsplan Carolus-De Herven zijn de volgende provinciale beleidsstukken relevant.

3.2.1 Brabant in Ontwikkeling. Interimstructuurvisie Noord-Brabant

In de nieuwe interimstructuurvisie 'Brabant in Ontwikkeling' wordt voor een belangrijk deel het ruimtelijk beleid zoals opgenomen in 'Brabant in Balans. Streekplan Noord-Brabant 2002' voortgezet. Het hoofdbelang van de provincie voor het ruimtelijk beleid is zorgvuldig ruimtegebruik, maar met ruimte voor ontwikkelingen die bijdragen aan het op provinciale schaal behouden en verkrijgen van samenhang en balans tussen economische, ecologische en sociaal-culturele kwaliteiten. Bij de beoordeling, initiëring en ondersteuning van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt door de provincie Noord-Brabant gebruik gemaakt van de zogeheten lagenbenadering. De lagenbenadering is een werkwijze om ruimtelijke keuzen te onderbouwen en zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren. De lagenbenadering gaat uit van drie lagen. De onderste laag wordt gevormd door de bodemtypologie, de geomorfologie en het watersysteem en de hiermee samenhangende natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische (landschaps)waarden. De tweede laag wordt gevormd door de infrastructuur. De derde en bovenste laag bestaat uit het ruimtegebruik voor wonen, werken, landbouw en recreatie. Het provinciaal beleid is gericht op versterking van de stedelijke structuur en het openhouden van het landelijk gebied. Daartoe zijn er stedelijke en landelijke regio's aangewezen. De gemeente 's- Hertogenbosch, waaronder Carolus-De Herven valt, maakt onderdeel uit van de stedelijke regio Waalwijk – 's-Hertogenbosch – Oss, aangeduid als de stedelijke Regio Waalboss.

In het bestemmingsplan 'Carolus-De Herven' is het beleid uit de Interimstructuurvisie vertaald. Het plan maakt een grootschalige transformatie naar woongebied mogelijk.

3.2.2 Paraplunota ruimtelijke ordening

Op 1 juli 2008 trad de 'Paraplunota ruimtelijke ordening' van de provincie Brabant in werking. De paraplunota behelst beleidsregels met betrekking tot de toepassing van de bevoegdheden van Gedeputeerde Staten op grond van de Wet ruimtelijke ordening c.q. algemene bestuursbevoegdheden ten behoeve van een goede provinciale ruimtelijke ordening. Gedeputeerde Staten nemen de 'Interimstructuurvisie Brabant in Ontwikkeling' daarbij aan als kaderstellend uitgangspunt voor de inhoud van deze beleidsregel. Inhoudelijk bestaat de nota uit twee onderdelen:

  • 1. Algemene beleidslijnen. Dit beleid is overgenomen uit hoofdstuk 3 van het Streekplan 2002 en is een uitwerking van het beleid uit de Interimstructuurvisie. Er zijn wijzigingen ten opzichte van het Streekplan 2002, aangezien er nieuwe wetgeving en besluitvorming van provincie en Rijk is.
  • 2. Bestaande plannen (waaronder het Uitwerkingsplan voor de stedelijke regio Waalboss), beleidsnota’s, beleidsbrieven en dergelijke op het gebied van de ruimtelijke ordening.

De inhoudelijke documenten die zijn opgenomen in de paraplunota moeten worden gelezen in relatie tot de Interimstructuurvisie Noord-Brabant.

3.2.3 Uitwerkingsplan Stedelijke Regio Waalboss

De streekplanuitwerking van de stedelijke regio Waalboss gaat over grote delen van het grondgebied van acht gemeenten: 's-Hertogenbosch, Oss, Waalwijk, Loon op Zand, Heusden, Vught, Bernheze en Maasdonk. In dit plan worden voor de periode tot 2015 de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vastgelegd.

Het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld
De regio Waalboss is gelegen op de overgang van kleinschalige zandgebieden in het zuiden, naar open kleigebieden tegen de Maas aan. De overgang tussen het rivierengebied en het zandgebied wordt gevormd door een oost-west gerichte dekzandrug, de 'Naad' van Brabant. Van oudsher is dit de plek waar de kernen zijn gesticht en nog steeds ligt het merendeel van de stedelijke gebieden op deze hoge gronden. Verdere verstedelijking wordt zo veel mogelijk geconcentreerd op de dekzandrug. De verbindingen tussen en overgangen van het zandgebied en het kleigebied zijn ecologisch en landschappelijk van groot belang. Deze gebieden worden ontzien van verdere verstedelijking en zijn opgenomen in het landschappelijk raamwerk. Hier is het beleid gericht op het versterken van de natuur- en landschapswaarden, recreatie, landbouw en ruimte voor waterberging.

Woningbouw
De grote locaties voor woningbouw zijn gelegen tegen de drie grote steden, Landgoed Driessen in Waalwijk, Piekenhoef bij Oss en Groote Wielen in 's-Hertogenbosch. Deze uitbreidingswijken zullen worden voltooid. Daarnaast zal de helft (51%) van de woningen in het bestaande stedelijke gebied worden bijgebouwd, op plekken waar bedrijven verdwijnen, wijken worden opgeknapt, of op andere wijze ruimte beschikbaar is. Bij beheer en intensivering is het beleid nu en in de toekomst gericht op het beheer van de bestaande kwaliteiten. Intensivering van het ruimtegebruik en aanpassing van het stedelijk gebied, waar dat vanwege bestaande ruimtelijke kwaliteiten mogelijk en verantwoord is, kan nodig zijn. Dit zal niet snel leiden tot een totaal andere structuur of functie van stadsdelen en/of wijken.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002018-1301_0004.jpg"

Figuur 4. Uitsnede plankaart stedelijke zone Waalboss

Voor de gebieden die nu of binnenkort niet goed genoeg meer functioneren, in ruimtelijke dan wel in functionele zin, wordt stedelijke vernieuwing door herstructureren bevorderd. Dit betekent dat grote delen van deze zones in de toekomst veranderen van inrichting en meestal ook van functie. De strategie herstructurering stedelijk gebied staat dan ook voor het revitaliseren van woon- en werkgebieden die niet meer optimaal functioneren.

Carolus – De Herven is in het uitwerkingsplan aangemerkt als stedelijk gebied met beheer en intensivering en herstructurering. In het bestemmingsplan Carolus – De Herven wordt een grootschalige transformatie en herinrichting van het gebied conform het provinciaal beleid mogelijk gemaakt.