direct naar inhoud van 4.4 Verkeer en parkeren
Plan: Carolus - De Herven
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002018-1301

4.4 Verkeer en parkeren

4.4.1 Verkeer

In de planopzet is gekozen voor twee ontsluitingen van de nieuwe woonwijk op de Hervensebaan. De hoofdontsluiting komt te liggen tegenover de in-/uitrit van het Hervioncollege (Hervensebaan 5). Een tweede ontsluiting komt te liggen direct ten westen van het klooster. Op de Hervensebaan zal de middenberm, die in de huidige situatie vanaf de Bruistensingel doorloopt tot Hervensebaan 2, worden doorgetrokken tot aan de nieuwe hoofdontsluting. De middenberm eindigt hier om een doorsteek mogelijk te maken. De breedte van de middenberm en de lengte van de doorsteek zijn dusdanig dat een auto zich hier kan opstellen.
In oostelijk richting wordt de beschikbare ruimte kleiner, zeker ter plekke van de tweede ontsluiting nabij het klooster. Het is daarom ook niet mogelijk om de hele Hervensebaan te voorzien van fysiek gescheiden rijbanen door een middenberm.

Ten behoeve van de hoofdontsluiting zal een volwaardige kruising, inclusief een oversteekplaats voor fietsers, worden aangelegd. De tweede ontsluiting (ten westen van het klooster) zal eenvoudiger van opzet worden. Hier zal geen fietsoversteekplaats worden gerealiseerd. Vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid is het wenselijker fietsoversteekplaatsen zo mogelijk te concentreren. Dit geeft automobilisten meer overzicht en helderheid waar men overstekende fietsers kan verwachten en waar niet.

Naast de twee ontsluitingen op de Hervensebaan zal het nieuwe woongebied ook aan de noord- en aan de oostzijde ontsluitingen krijgen voor langzaam verkeer (voetgangers en fietsers). In het noorden zal een aansluiting worden gemaakt op de dijk De Herven. Aan de oostzijde zal worden aangesloten op het Hervenpad. De exacte situering van de langzaamverkeersverbindingen zal worden gekozen in het kader van het nog op te stellen inrichtingsplan.

4.4.2 Parkeren

In het nieuwe woongebied zullen voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd. Dit betekent conform de parkeernormen van de nota Parkeernormen. Voor bewoners van de nieuwe woningen zal het parkeren op eigen terrein worden opgelost. Bij de appartementengebouwen zal dit gebeuren via (half)verdiepte parkeervoorzieningen onder de gebouwen.
Het parkeren voor bezoekers zal plaatsvinden in het openbaar gebied. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren via compacte parkeerstrips om een versnippering van auto’s te voorkomen. In het op te stellen inrichtingsplan zal dit verder worden uitgewerkt.