direct naar inhoud van 4.5 Bomen
Plan: Carolus - De Herven
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002018-1301

4.5 Bomen

MTD Landschaparchitecten hebben in samenwerking met Pius Floris Boomverzorging Vught een bomennotitie3opgesteld, waarin het huidige bomenbestand is geïnventariseerd en de mogelijkheden voor het nieuwe bomenbestand beschreven is. Bestaande bomen en boomstructuren hebben een belangrijke rol gespeeld in de planvorming. Getracht is om bestaande boomstructuren zoveel mogelijk in te passen.

In het stedebouwkundig ontwerp is vooral rekening gehouden met de mogelijke instandhouding van de aanwezige duurzame beplantingen. Deze bevinden zich met name in de landschappelijke zone langs de Bruistensingel en langs de Hervensebaan, in het zuidelijk en westelijk deel van het plangebied. Met name zijn daar de duurzamere soorten als eik en es opgenomen in het plan en kunnen daar worden gehandhaafd.
De beplanting op het talud langs de waterloop, aan de noord-oostzijde van de parkeerplaats is niet te behouden. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt (aanleg ontsluitingsstructuur en zicht op de waterloop) is het wenselijk om het talud (gedeeltelijk) te ontgraven. Pius Foris heeft onderzocht wat bij (gedeeltelijke) ontgraving van het talud de consequenties zijn voor de bomen in het talud4. Door (gedeeltelijke) ontgraving zal het wortelgestel zodanig worden beschadigd dat er een vergroot risico voor instabiliteit onstaat. Gezien de locatie van de bomen, ten opzichte van woningen, is dit risico niet acceptabel. Duurzaam herstel van wortelschade is bij deze oudere bomen niet te verwachten. Wel zal deze strook langs de waterloop opnieuw volledig worden ingeplant.

Verder is een groot deel van het plangebied bij de bouw van ziekenhuis en verpleeghuis ingeplant met populieren en wilgen. Deze bomen hebben een gemiddelde omlooptijd van ca. 50 jaar, waarvan er reeds 35 verstreken zijn. Mede vanwege het matige beheer van die bomen in die jaren zijn deze bomen niet als waardevol te bestempelen.

Pius Floris heeft een bomeninventarisatie uitgevoerd, waarbij 749 bomen zijn geïnventariseerd. Hierbij zijn een aantal bomen als groep beoordeeld. Het totale bomenbestand bestaat daadwerkelijk uit 880 bomen. In het kader van de nieuwe inrichting van het terrein zullen in totaal circa 395 bomen kunnen worden behouden. Daarnaast is ingeschat dat circa 75 bomen binnen het plangebied kunnen worden verplant. Bij de uiteindelijke keuze over de verplanting zal uiteraard de afweging plaatsvinden of verplanting in technische zin mogelijk is en of de verplantkosten vergelijkbaar zijn met de aankoop- en plantkosten van nieuwe bomen.
Het bovenstaande betekent dat in totaal ongeveer 470 bomen kunnen worden behouden. Voor ongeveer 410 bomen is behoud niet mogelijk. Voor de te kappen bomen zal binnen het plangebied volledige compensatie plaatsvinden.

De transformatie naar een permanente woonfunctie zal er vooral voor zorgen dat de verkeersbewegingen aanzienlijk af zullen nemen, er overdag een ontspannen leefmilieu ontstaat en 's-avonds meer openbaarheid en activiteit zal zijn. De veranderingen in de terreininrichting zijn hier uiteraard een afspiegeling van.
Nu het terrein een nieuwe bestemming krijgt en een compleet andere invulling, is het meer dan raadzaam om de niet-duurzame bomen en beplantingen te vervangen door een duurzaam landschappelijk raamwerk.
In de opgestelde Bomennotitie is om die reden ook veel aandacht gegeven aan de groene invulling van het gebied na realisatie van de nieuwbouwplannen. Per deelgebied is het gewenst eindbeeld van de groenstructuur aangegeven. Voor het gebied grenzend aan de waterloop is, vanwege het feit dat de tuinen van de woningen aan de Tweede Hervendreef grenzen aan deze waterloop en de bestaande groenstructuur moet worden verwijderd, het toekomstbeeld wat verder uitgewerkt. Het in de Bomennotitie aangegeven globale eindbeeld vormt de basis voor het later op te stellen inrichtingsplan.

Begin 2010 heeft de gemeenteraad het Bomenbeleidsplan vastgesteld. Hoewel de start van de planvorming voor dit project reeds ruimschoots ligt voor de vaststelling van het Bomenbeleidsplan en het Bomenbeleidsplan pas op 1 september 2010 in werking treedt, is de opgestelde Bomennotitie, mede naar aanleiding van ingekomen inspraakreacties op dit onderdeel, geactualiseerd, zodat nog kon worden geanticipeerd op het nieuwe beleid.
Zo is vooruitlopend op het opstellen van een gemeentelijke lijst van monumentale bomen, geïnventariseerd of in het plangebied bomen voorkomen die voldoen aan de beleidscriteria om als monumentaal te kunnen worden aangemerkt. In het plangebied komen 32 bomen voor met een grotere stamomtrek dan 2 meter. Van deze bomen is beoordeeld of ze over een aanvullende kwaliteit (cultuurhistorische waarde, bijzondere waarde, beeldkwaliteit) beschikken. Daaruit is gebleken dat in het plangebied 6 bomen als monumentaal kunnen worden bestempeld (4 essen, 1 iep en 1 plataan). Deze bomen zijn allemaal gelegen in het noordelijk plandeel. Om deze monumentale bomen allemaal te kunnen behouden, is het bestemmingsplan op onderdelen aangepast. Zo zijn de bouwvlakken voor de geplande nieuwbouw achter de Eerste Herven wat verschoven en is de totale omvang ervan wat verkleind om de 3 daar aanwezige essen in het plan in te passen. Vanaf de waterloop bezien, is eerst een bouwvlak opgenomen voor 3 (geschakelde) woningen. Daarna is enige ruimte opengelaten voor twee monumentale essen, gevolgd door een bouwvlak voor 5 (geschakelde) woningen. Vervolgens is weer enige ruimte opgenomen ten behoeve van één monumentale es en tenslotte weer een bouwvlak voor 3 (geschakelde) woningen. Dit betekent dat het aantal woningen hier is verlaagd van 12 naar 11.Verder is het bouwvlak van het appartementengebouw ten noorden van de waterloop iets in westelijke richting verschoven om behoud van de daar aanwezige monumentale plataan zeker te stellen. De twee overige monumentale bomen staan in de groenstrook langs de Bruistensingel en kunnen derhalve probleemloos worden gehandhaafd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002018-1301_0008.jpg"

Figuur 7 Monumentale bomen in plangebied

Naast de planwijziging voor behoud van de monumentale bomen, is ook in het zuidelijk deel van het plangebied een wijziging doorgevoerd ten gunste van behoud van de groenstructuur. Voor het gebied grenzend aan het Hervenpad zijn de bouwgrenzen 3 meter in westelijke richting opgeschoven en ten noorden van het klooster is ook de bestemming 'groen' 3 meter vergroot. Hierdoor blijft er ter plekke voldoende maat aanwezig voor behoud van een goede groenstructuur.