direct naar inhoud van 5.2 Geluid
Plan: Carolus - De Herven
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002018-1301

5.2 Geluid

Het plangebied is gelegen binnen de geluidzone van het railverkeer op het traject 740 ’s- Hertogenbosch – Nijmegen. Tevens bevindt het zicht binnen de geluidszone van de wegen Bruistensingel en de Hervensebaan en in de nabijheid van het Tradepark de Herven.

Wegverkeer
In de zin van de Wet Geluidhinder is het plan gelegen binnen de geluidzone van de Bruistensingel en de Hervensebaan. Voor de overige wegen gelegen in de nabije omgeving geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. Conform de Wet geluidhinder zijn dergelijke wegen niet zoneplichtig en zouden derhalve achterwege gelaten kunnen worden. Gelet op de jurisprudentie is voor de 30 km/uur wegen vanuit het oogpunt van een ‘goede ruimtelijke ordening’ toch akoestisch onderzoek uitgevoerd. Derhalve zijn de Herven, 1e Herven, 2e Hervensedreef en de nieuwe interne wegen wel bij de berekeningen betrokken.

Zoneplichtige wegen
Uit de berekeningsresultaten8 blijkt dat met wegdektype SMA 0/6 de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Bruistensingel ten hoogste 55 dB bedraagt en dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Hervensebaan ten hoogste 56 dB bedraagt. De maximaal te ontheffen geluidbelasting van 63 dB wordt niet overschreden. Indien gebruik gemaakt wordt van een stiller wegdektype (bijvoorbeeld ZSA-SD) dan blijkt uit de berekeningsresultaten dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Bruistensingel ten hoogste 51 dB en vanwege het wegverkeer op de Hervensebaan ten hoogste 52 dB bedraagt. Het gemeentelijk geluidbeleid geeft aan dat de geluidbelasting op buitenruimten zo laag mogelijk dient te worden gehouden.

Hogere grenswaarde wegverkeerslawaai
In artikel 110a en volgende van de Wet Geluidhinder wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere grenswaarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere grenswaarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

  • Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidarm wegdektype;
  • Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
  • Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke.


Gelet op de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege het wegverkeer op de Bruistensingel en de Hervensebaan, dient een hogere grenswaarde te worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Gelet op het onderstaande is een dergelijke aanvraag gerechtvaardigd. Zowel voor de Bruistensingel als de Hervensebaan zal ter hoogte van het plangebied geluidsarm asfalt worden toegepast. Toepassen van een geluidarm wegdektype als ZSA-SD levert 4dB reductie op ten opzichte van wegdektype SMA 0/6. Op basis hiervan zal een procedure voor het verkrijgen van hogere grenswaarde worden gevolgd.
Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm worden voor het onderhavige plangebied stedenbouwkundig niet inpasbaar geacht.

In het kader van de procedure hogere grenswaarde èn gelet op de voorgenomen samenstelling van de uitwendige scheidingsconstructie van de nieuw te realiseren bebouwing zal worden beoordeeld of met de beoogde (bouw)materialen kan worden voldaan aan de aanvullende eis betreffende het ten hoogst toelaatbare binnenniveau voor de woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij de bepaling van de noodzakelijke maatregelen dient te worden voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit met betrekking tot de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie en de ventilatie. Bij de bepaling van de geluidwering dient gerekend te worden met de gecumuleerde geluidbelasting waarop de aftrek ex artikel 110g Wgh niet is toegepast.

Railverkeer
Het bouwplan is gelegen binnen de geluidzone van het traject 740 ’s-Hertogenbosch – Nijmegen ter hoogte van de kilometrering 25400. De zonebreedte bedraagt voor dit traject 200 meter. In de zin van het Besluit Geluidhinder heeft het plan betrekking op nieuw te bouwen woningen langs een bestaande spoorweg. Uit de berekeningsresultaten9 blijkt dat de geluidsbelasting vanwege het railverkeer op het traject ten hoogste 57 dB bedraagt. De voorkeurgrenswaarde van 55 dB wordt overschreden. Dat betekent dat ook voor het railverkeer een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld.

Industrie
Voor het plangebied is de ligging van 50 dB(A) contour van bedrijven (of een andere contour genoemd in de milieuvergunning) in de nabijheid van de locatie relevant. De ligging van de geluidcontour van de bedrijven is indicatief bepaald aan de hand van milieucirkels uit de VNG brochure “Bedrijven en Milieuzonering”. Deze milieucirkels zijn een handreiking voor een verantwoorde inpassing van bedrijvigheid in haar fysieke omgeving en voor de inpassing van gevoelige bestemmingen nabij bedrijven. De afstanden hebben een signalerende werking.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002018-1301_0009.jpg"

Figuur 8. Aandachtsgebieden industrielawaai

Uit onderzoek10 blijkt dat het plangebied zich niet bevindt binnen de geluidzone van een gezoneerd industrieterrein. Bij de verkaveling van het plangebied is rekening gehouden met de richtafstand van aantal bedrijven. Deze toetsingsafstanden zijn niet gelegen op de woningen.

Naar aanleiding van de inspraak is nader onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting van horecabedrijf D'n Boerderij op de nieuw te bouwen woningen11. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de nieuw te bouwen woningen op dusdanig korte afstand van D’n Boerderij zijn voorzien dat deze een belemmering kunnen vormen voor de bedrijfsvoering van de horecagelegenheid.
Om deze belemmering als gevolg van de geplande woningbouw te voorkomen, zal de ontwikkelende partij ervoor zorgen dat de benodigde geluidsisolerende maatregelen aan het horecapand worden getroffen.