direct naar inhoud van 4.3 Stedenbouwkundige invulling
Plan: Carolus - De Herven
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002018-1501

4.3 Stedenbouwkundige invulling

Op basis van de ruimtelijke uitgangspunten en het programma is door MTD landschapsarchitecten in samenwerking met Buro 5 Maastricht een stedenbouwkundig plan opgesteld.
Het plangebied wordt op dit moment ruimtelijk gekenmerkt door zijn besloten groen-blauwe karakter en de vrij in de ruimte geplaatste grootschalige gebouwencomplexen van het ziekenhuis en het verzorgingstehuis met bijbehorende parkeerterreinen. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de dijk de Herven. Deze dijk, met de op deze dijk gelegen toeristisch-recreatieve route, ligt in het natuurgebied de Heinis. Aan de oostzijde wordt het gebied begrensd door het woongebied de Herven. Aan de zuid- en westzijde wordt het gebied begrensd door respectievelijk de Hervensebaan en de Bruistensingel.

Een transformatie van het gebied naar een nieuwe woonomgeving maakt het mogelijk de identiteit van de plek te versterken. Het stedenbouwkundig plan reageert op deze situering door het opnemen van een noord-zuid gelegen centrale openbare ruimte. In deze ruimte ligt een verbinding tussen de hoofdentree van het nieuwe woongebied aan de Hervensebaan en de dijk de Herven. Deze verbinding ontsluit het totale woongebied en koppelt het aan het natuurgebied de Heinis.

Deze centrale gelegen openbare ruimte heeft meerdere betekenissen:

  • ze vormt een identiteitsdrager van de nieuwe ontwikkeling;
  • ze zorgt voor een ruimtelijke en functionele eenheid tussen het noordelijke en zuidelijke plandeel; en
  • ze scheidt de vrij in een parkruimte geplaatste individuele woongebouwen aan de westzijde van het plangebied van de projectmatig te bouwen orthogonaal geplaatste grondgebonden woningen aan de oostzijde.


Deze grondgebonden woningen zorgen voor een ruimtelijke overgang naar het woongebied de Herven en hebben een bouwhoogte van twee bouwlagen met een kap. De woningen aan de centraal gelegen openbare ruimte kunnen een bouwhoogte krijgen van maximaal drie bouwlagen.

De vrij in de parkruimte geplaatste individuele woongebouwen met wisselende bouwhoogtes nemen richting de stationsknoop in grootte toe, van drie/vier bouwlagen in de nabijheid van de dijk tot maximaal acht bouwlagen in de nabijheid van het kruispunt Bruistensingel - Hervensebaan. Deze parkruimte gaat langs de Hervensebaan over in een parkstrook.
Aan de zijde van de Hervensebaan is aaneengesloten woonbebouwing gesitueerd achter de met beplanting en water ingerichte parkstrook. Deze bebouwing heeft een hoogte van vijf tot maximaal acht bouwlagen. Zij vormen samen met de kantoor- en schoolbebouwing aan de zuidzijde van de Hervensebaan voor een begeleiding van de openbare ruimte richting de stationsknoop.

Een versterking van de bestaande groen-blauwe kwaliteit van het gebied wordt in het stedenbouwkundig plan mogelijk gemaakt aan de randen, in de centraal gelegen openbare ruimte en langs de oost-west gelegen watergang. Deze versterking moet in de nog op te stellen inrichtingsplannen concreet gemaakt worden.

De parkruimte is openbaar toegankelijk, waarbij de combinatie van water, oevers, verharde plateaus en wandelpaden voor een attractieve landschappelijk ruimte zorgt, die aansluit bij de natuurgebied de Heinis. De in de woonbebouwing opgenomen appartementen zijn sterk gericht op deze parkruimte. Aan de zuidzijde zijn deze sterk gericht op de parkstrook.

Het parkeren voor de bewoners is gesitueerd op eigen terrein. Voor de appartementen is dit parkeren ondergebracht in half verdiepte parkeervoorzieningen die in samenhang met de inrichting van de openbare ruimte worden vormgegeven. Het parkeren voor bezoekers wordt ondergebracht in compacte parkeerstrips om een versnippering van geparkeerde auto's in de openbare ruimte te voorkomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002018-1501_0007.jpg"

Figuur 6. Stedenbouwkundig plan