direct naar inhoud van Bijlage 1 Verslag inspraakavond 7 december 2009
Plan: Carolus - De Herven
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002018-1501

Bijlage 1 Verslag inspraakavond 7 december 2009

Bijeenkomst: Voorontwerpbestemmingsplan Carolus – De Herven
Datum: maandag 7 december 2009
Opening: 19.30 uur
Sluiting: 21.30 uur
Locatie: De Boerderij, De Herven te 's-Hertogenbosch
Aanwezig: G. Snijders (Wethouder Ruimtelijke Ordening), J.B. Hunink (stedenbouwkundige gemeente), T. Habraken (juridisch medewerker gemeente), F. Aerts (stedenbouwkundige MTD Landschapsarchitecten), omwonenden en belangstellenden

Opening:
Wethouder Snijders, voorzitter van deze avond, opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. Hij excuseert zich dat er te weinig stoelen zijn, de belangstelling is groter dan verwacht. Hij stelt de volgende personen voor: de heer Hunink, stedenbouwkundige van de Gemeente 's-Hertogenbosch en de heer Aerts van MTD Landschapsarchitecten.

Deze avond is georganiseerd om omwonenden te informeren over de nieuwbouwplannen op de locaties Carolus Ziekenhuis en Verpleeghuis De Herven. Het Carolus Ziekenhuis vertrekt begin 2011 naar het gebied Willemspoort aan de westkant van de stad waar nu volop gebouwd wordt aan het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hierdoor komen de locaties van het GrootZiekenGasthuis in de binnenstad en het Carolus Ziekenhuis in de wijk De Herven vrij. Verpleeghuis De Herven zal iets later vertrekken naar de nieuwbouw aan het IJzeren Kind.
Door het vertrek van de bestaande functies zal de locatie Carolus - De Herven worden herontwikkeld voor woningbouw. Daartoe dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd.

In 2006 heeft de gemeenteraad uitgangpunten voor het gebied Carolus- De Herven vastgesteld. Die uitgangspunten zijn vertaald in een stedenbouwkundig plan, dat in september 2009 is besproken in de gemeenteraad. Vervolgens is het stedenbouwkundig plan vertaald in een voorontwerpbestemmingsplan en in een concept-beeldkwaliteitplan, waarover vanavond inspraak mogelijk is. Het voorontwerpbestemmingsplan en het concept-beeldkwaliteitplan liggen tevens ter visie in het Stadskantoor en is in te zien op internet. De reacties van vanavond worden in een verslag vastgelegd; inspraak is tevens schriftelijk mogelijk of mondeling op afspraak. Alle inspraakreacties worden bekeken en zonodig wordt het plan daarop aangepast.

Uiteindelijk zullen het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan door de Gemeenteraad worden vastgesteld.

Het verslag van deze avond wordt toegestuurd aan diegenen die hun adresgegevens op de presentielijst achterlaten.

De wethouder meldt dat de heer Aerts van Bureau MTD start met een presentatie van het stedenbouwkundig plan en het concept-beeldkwaliteitplan. Vervolgens zal de heer Hunink een korte presentatie over het voorontwerpbestemmingsplan geven. Daarna krijgen aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen en/of opmerkingen te plaatsen. Hierbij wordt aangetekend dat, op verzoek van de heer Schulkes hij als eerste het woord zal krijgen, omdat hij als voorzitter van de wijkvereniging namens velen het woord voert.


Presentatie stedenbouwkundig plan en concept-beeldkwaliteitplan:

Stedenbouwkundig plan
De heer Aerts stelt kort het bureau MTD aan aanwezigen voor. Vervolgens benadrukt hij dat de huidige situatie van het plangebied en omgeving goed is bekeken om vervolgens een ontwerp te ontwikkelen dat binnen deze omgeving past. Het gebied is groen en waterrijk en ligt strategisch ten opzichte van de binnenstad en de uitvalswegen. Toch is het een besloten hoek. Een ander opmerkelijk punt is dat het gebied grenst aan het natuurgebied De Heinis. Deze punten en de sfeer van het gebied worden als uitgangspunten meegenomen in de herontwikkeling. Het ziekenhuisterrein en het verpleeghuisterrein betreffen feitelijk 2 afzonderlijke ontwikkelingen en zijn in handen van twee verschillende ontwikkelende partijen. De gemeente heeft wel als voorwaarde opgelegd dat er voor beide gebieden samen één stedenbouwkundig plan zou moeten komen.

De heer Aerts vervolgt dat zowel het ziekenhuis als het verpleeghuis in de huidige situatie veel verkeersbewegingen kennen. Door de nieuwbouw en de nieuwe woonfunctie zal de verkeersdruk minder worden.

Het gebied grenst aan de voorzijde aan de drukke Bruistensingel met de hoge flats aan de overzijde van de weg. Het gebied ligt op loopafstand van Station Oost. Een dikke groene bomenpartij omgrenst het hele terrein van zowel ziekenhuis als verpleeghuis. De bomen in het gebied zijn geïnventariseerd door een specialistisch bureau.

Ten behoeve van de herontwikkeling heeft MTD de door de gemeenteraad in 2006 vastgestelde ruimtelijke uitgangspunten betrokken (o.a. geen autoverbinding realiseren naar de woonbuurt de Herven).
Daarnaast wordt rekening gehouden met de toekomstige ontwikkelingen rond Station Oost, waar een 'stadsentree' met hoogbouw wordt voorzien. De nieuwbouw op het terrein Carolus – De Herven is de voorbode van deze stadsentree.

De heer Aerts legt vervolgens het opgestelde stedenbouwkundig plan uit. Aan de west- en zuidzijde van het plan, waar het terrein aan de Bruistensingel en de Hervensebaan grenst, worden appartementen gebouwd. Rondom de appartementen wordt het gebied parkachtig en wandelpaden. Daarachter komen de grondgebonden woningen. Tussen de hoogbouw en de grondgebonden woningen komt een ontsluitingsweg te liggen, die als ruggengraat door het plan loopt. Deze weg vormt de hoofdontsluiting van het nieuwe woongebied op de Hervensebaan. Aan de noordzijde gaat deze weg over in een langzaamverkeersverbinding de dijk op.

Voor de overgang tussen de appartementen en de ruime kavels voor vrijstaande en 2-onder-1-kapwoningen worden stadswoningen geplaatst. De appartementen aan de Bruistensingel zullen qua hoogte variëren van 4 tot en met 8 bouwlagen.

Alle woningen krijgen parkeergelegenheid op eigen terrein in (half) ondergrondse parkeergarages. Hiervoor is uitgegaan van de geldende parkeernorm passend bij de prijsklasse van de woningen. Voor bezoekers worden in de openbare ruimte, eveneens conform de geldende parkeernormen, parkeerplaatsen aangelegd. Dit gebeurt zoveel mogelijk geconcentreerd, zodat versnipperd parkeren wordt voorkomen.

Concept-beeldkwaliteitplan
De heer Aerts vertelt dat er voor dit project ook een beeldkwaliteitplan zal worden vastgesteld dat door de welstandscommissie als toetsingskader zal worden gebruikt bij de bouwplannen. Het concept van dit plan ligt nu ook voor de inspraak ter inzage en hij zal hier in het kort op ingaan.

De inhoud van het concept-beeldkwaliteitplan wordt middels zes symbolen beschreven: landschap, horizontaal/verticaal, vista, koppen, poort en reliëf. De heer Aerts legt uit hoe deze symbolen zich verhouden tot het plangebied. De symbolen vormen de aanzet voor de beeldkwaliteit van de appartementen, de stadswoningen en de grondgebonden woningen.

Alle appartementengebouwen zijn als het ware horizontaal in het plan gesitueerd om ruimtelijke doorzichten te creëren en vormen een contrast met de (verticale) bomen. Daar waar het groen moet wijken voor de nieuwbouw wordt nieuw groen in het plan teruggeplaatst. Specifiek voor het huidige terrein is ook het reliëf, dat de parkachtige sfeer benadrukt. Deze bestaande glooiing blijft in de herontwikkeling zoveel mogelijk behouden. De openbare ruimte is dragend voor dit gebied.

De bebouwing krijgt een klassieke uitstraling. Voor de appartementen moet gedacht worden aan een chique kop met rijke setting. Voor de grondgebonden woningen wordt gekozen voor een traditionele bouw met een rijke detaillering en klassieke elementen zoals erkers en overstekken. De stadswoningen krijgen een statige allure langs de 'parkway' (hoofdontsluiting gebied).

De heer Aerts rondt hiermee zijn presentatie af.

- Een bewoner van De Herven merkt direct op dat hij de presentatie een beetje misleidend vindt. Het gaat hier om een voorontwerpbestemmingsplan en niet het bestemmingsplan, zoals wel op de presentatie vermeld staat. Een bewoonster vult aan dat zij van mening is dat de getoonde foto's uit het beeldkwaliteitplan prachtig gekozen zijn, maar dat dit geen enkele garantie geeft dat het plan er ook zo uit komt te zien.

* De wethouder geeft toe dat het om voorbeelden gaat in de presentatie, maar dat dit niet zomaar gekozen plaatjes zijn. Het is wel degelijk de bedoeling om in die sfeer het plan op te bouwen. Van misleiding is dan ook geen sprake.

- Een bewoner vult aan dat ook hij van mening is dat de plaatjes nergens op gebaseerd zijn en dat deze versie van het beeldkwaliteitplan nog geen enkele status heeft.

* De wethouder benadrukt dat het hier gaat om een conceptplan dat nu in de inspraak is gebracht. Uiteindelijk dient de gemeenteraad hierover te beslissen. Als de getoonde denkbeelden draagvlak krijgen, zal dit het toetsingskader worden voor de welstandscommissie. Het is dus zeker de bedoeling de wijk in die sfeer te ontwikkelen.

De wethouder geeft vervolgens het woord aan de heer Hunink voor de presentatie van het voorontwerpbestemmingsplan.


Presentatie voorontwerpbestemmingsplan:

De heer Hunink legt uit dat een bestemmingsplan het gebruik en bebouwing van gronden regelt. Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een plankaart. Op de plankaart is te zien hoe het gebied ingericht is met de verschillende bestemmingen. Het plangebied Carolus - De Herven kent vier bestemmingen: wonen, groen, water en verkeer. Hij legt uit wat de bestemmingen inhouden.

De bestemming 'water' spreekt voor zich. In de bestemming 'groen' mogen naast groenvoorzieningen bijvoorbeeld ook wandel- en fietspaden komen. In de bestemming verkeer zijn naast straten en stoepen ook groenvoorzieningen toegestaan.

De voornaamste bestemming betreft de bestemming 'wonen'. Binnen deze bestemming zijn bouwvlakken opgenomen waarbinnen de hoofdbebouwing mag worden gebouwd. Binnen deze bouwvlakken is aangegeven hoe hoog en welke oppervlakte bebouwd mag worden. De appartementenvlakken mogen voor 70% bebouwd worden en de bouwvlakken voor de stadswoningen mogen voor 100% bebouwd worden. Voor de overige grondgebonden woningen is een groot bouwvlak opgenomen met enige flexibiliteit, aangezien er nog geen bouwplannen zijn. Voor de vrijstaande en halfvrijstaande/geschakelde woningen zijn uiteraard wel beperkingen opgenomen, zoals een maximale goot- en bouwhoogte, een afstand tot de zijdelingse perceelsgrens en een maximale bouwdiepte.

Het voorontwerpbestemmingsplan is ook op internet, via de site van de gemeente, te raadplegen.

De heer Hunink sluit hiermee zijn presentatie af.

De wethouder stelt de aanwezigen in de gelegenheid vragen te stellen en relevante opmerkingen te plaatsen. Als eerste wordt het woord gegeven aan de heer Schulkes, voorzitter van wijkvereniging De Herven.

- De heer Schulkes geeft vooraf aan dat de wijkvereniging circa 165 wooneigenaren vertegenwoordigd. Wat er bij hen leeft t.a.v. deze plannen hebben zij als bestuur samengevat in een reactie. Het bestuur heeft alvast een conceptbrief opgesteld. Deze brief wordt na deze avond eventueel aangepast en zal daarna in definitieve vorm naar het college van burgemeester en wethouders worden gestuurd.

De plannen zijn al eerder besproken met een klankbordgroep, waarin ook de wijkvereniging zitting heeft. Tijdens deze besprekingen zijn punten naar voren gekomen en toezeggingen gedaan die niet verwerkt zijn.

De heer Schulkes wijst erop dat in het woningprogramma minimale percentages (25%) voor de sociale sector en de middeldure sector worden gehanteerd. Hierdoor bestaat de kans dat de aantallen in deze sectoren onbegrensd kunnen worden verhoogd en dat dit ten koste gaat van de dure sector. Dit is een punt waar bewoners niet in meegaan. Zij zijn voor vaste percentages, waardoor de beoogde kwaliteit van het te ontwikkelen gebied beter kan worden gewaarborgd.

Het onderzoek naar de bomen is niet vooraf gedaan. Dit is pas later door Pius Floris uitgevoerd. Dat gegeven brengt dus twijfel in hoeverre het onderzoek van invloed is geweest op het plan.

De bewoners stemmen niet in met de nieuwbouw achter de Eerste Herven (3 blokken van 4 woningen). Deze woningen staan op te korte afstand van de bestaande woningen aan de Eerste Herven. Er is geen rekening gehouden met de bestaande situatie en de privacy van de bewoners aldaar. Sommige bestaande woningen staan slechts op circa 3 à 5 meter van de perceelsgrens. Tot op heden staat het verpleeghuis op ruime afstand van hun achtertuin en wordt deze afgeschermd door een dikke haag groen. Nu verdwijnt al het groen en komen de achtertuinen pal grenzend aan de tuinen van de bestaande woningen.

Deze woningen zijn verder van belang om de noord/zuid-as de ruggengraat van het plan te laten zijn. Hij vindt dit planologisch te zwaar aangezet. Er is alleen sprake van een zuid-as, omdat aan de noordkant de as doodloopt in een fietspad.

M.b.t. deze woningen, die in aantal eerder zijn teruggebracht van 3x6 woningen naar 3x4 woningen, merkt de heer Schulkes op dat de alternatieven die vervolgens door de klankbordgroep zijn ingebracht, niet zijn meegenomen in de nieuwe plannen. Er zijn bovendien verruimingen aangebracht doordat er gesproken wordt over de bouw van 12 meter hoog en er geen goothoogte is ingebracht. Dit kan dus betekenen dat er 4 bouwlagen komen. De wijkvereniging wil dit graag teruggebracht zien naar maximaal 10 meter bouwhoogte en 7 meter goothoogte.

Verder is in de klankbordgroep aangegeven dat er geen dakterrassen zouden komen. Dit is in het voorontwerpbestemmingsplan niet overgenomen. In de regels staat namelijk dat hiervoor ontheffing kan worden verleend.

Ten zuiden van het zuidelijkste blok ligt een strook met een verkeersbestemming. Hij toont dit op de situatietekening. Er is dus een mogelijkheid de blokken verder uiteen te trekken wat de doorzichten bevordert.

Voor wat betreft de grondgebonden woningen in het oostelijk deel merkt de heer Schulkes op dat deze woningen qua hoogte niet overeenkomen met de bestaande wijk, terwijl dat wel een uitgangspunt van de gemeenteraad was. In de bestaande wijk komt de bouwhoogte niet boven de 10 meter. In het plan is een bouwhoogte van 12 meter opgenomen.

Volgens de plankaart wordt de waterloop achter de Tweede Hervendreef circa 3 meter minder breed. Hiertegen wordt bezwaar gemaakt. De bestaande waterloop kan worden gehandhaafd en hoeft niet te worden opgenomen in het bestemmingsplan.

- De heer Schulte (bewoner van de Eerste Herven) geeft de voorzitter van de bewonersvereniging complimenten voor de uiteenzetting. Vervolgens merkt hij aanvullend op dat, kijkend naar het totale plan, overal een flinke groene rand tussen de bestaande situatie en de nieuwe situatie komt behalve achter de Eerste Herven. Verder vult hij aan dat zijn woning slechts op 3 meter afstand van de achterste perceelsgrens staat.

- Een andere bewoner informeert naar de situatie rond de sloop van de gebouwen en hoe wordt omgegaan met het braakliggende terrein. Bovendien vraagt hij zich af wat de economische recessie voor gevolgen heeft voor de ontwikkeling van het terrein.

* Wethouder Snijders merkt op dat de gemeenteraad onlangs het woningbouwprogramma voor de voorgestane herontwikkeling heeft vastgesteld. Daarin is bepaald dat minimaal 25% sociale woningbouw moet zijn. Dat besluit ligt vast en staat niet ter discussie. Het ligt niet voor de hand dat dit meer zal worden dan 25%, aangezien voor ontwikkelaars de duurdere woningen economisch interessanter zijn. Er wordt naar gestreefd om het plan in te richten conform de percentages 50% duur, 25% middelduur en 25% sociaal.
Voor wat betreft de angst om het verdwijnen van groen geeft hij aan dat er in totaal 350 bomen gerooid zullen worden en dat er 410 voor terugkomen. Daarnaast geeft hij aan dat nagekeken dient te worden wanneer Pius Floris het onderzoek naar de kwaliteit van de boomopstanden heeft uitgevoerd. (NB: Aanvullend op het verslag wordt opgemerkt dat MTD Landschapsarchitecten voorafgaande aan de planvorming de boomopstanden heeft geïnventariseerd).

De wethouder geeft aan dat uit de reacties van klankbordgroep en uit de reacties op deze avond blijkt dat het plan twee punten van aandacht kent.

Enerzijds betreft dat de geplande woningbouw achter de Eerste Herven. Het zijn woningen die met de tuinen direct grenzen aan de tuinen van de bestaande woningen. Tijdens de planvorming zijn wel al de nodige aanpassingen doorgevoerd. De afstand tot perceelsgrens met de bestaande woningen is maximaal gemaakt, het aantal woningen is verlaagd van 18 naar 12. De wethouder geeft ook aan dat het niet de bedoeling is dat hier 4 bouwlagen mogen komen, dit mogen er maximaal 3 zijn. De opmerking dat juist op deze locatie een groene erfafscheiding ontbreekt, wil hij meenemen. In overleg tussen gemeente, ontwikkelaar en bewoners zal bekeken worden op welke wijze een groene erfafscheiding gerealiseerd kan worden. De wethouder geeft verder aan dat afspraken, voor zover die gemaakt zijn in de klankbordgroep, worden nagekomen.

Een tweede aandachtspunt betreft het gedeelte achter de Tweede Hervendreef. De wethouder geeft aan dat de sloot dezelfde breedte behoudt. De grondgebonden woningen die achter deze sloot zijn gepland, worden gebouwd in 2 bouwlagen met een kap. Dat worden dus geen 3 volledige bouwlagen. Hij ziet in dat het voor bewoners een duidelijke andere beleving met zich meebrengt dan de bestaande situatie met het ziekenhuis.

De wethouder merkt op de noord/zuid verbinding in het plan de toegangsader tot het gebied vormt. De weg loopt aan de noordzijde dood, omdat voorkomen moet worden dat auto's via deze weg direct de dijk op kunnen rijden.

Als reactie op de vraag wat er gebeurt als de recessie zich doorzet geeft wethouder duidelijk aan, dat een situatie zoals bij de HAS te allen tijde voorkomen moet worden. Mocht de recessie doorzetten en er kan niet direct gebouwd worden, wordt gekeken naar de beste alternatieven. Gedacht kan worden aan tijdelijke verhuur van de gebouwen of sloop van de gebouwen en inzaaien met gras. Voorop staat dat het leefbaar en veilig moet blijven.

- De voorzitter van de wijkvereniging dankt de wethouder voor zijn reacties en zal er voor zorgen dat de brief spoedig bij de gemeente in bezit komt.

- Een bewoonster merkt op dat er in totaal 480 woningen komen maar dat er in de omgeving helemaal geen voorzieningen zijn die hierop ingespeeld zijn, zoals bijvoorbeeld scholen. De scholen die in de omgeving liggen, zitten allemaal vol. Daar kunnen kinderen niet terecht.

* De wethouder merkt op dat er in het totaal aantal woningen 300 appartementen in de duurdere klasse zitten, waar hij geen gezinnen met jonge kinderen verwacht. Het zal dus om een beperkte toename van vraag naar scholen of kinderopvang gaan. De nieuwe bewoners zullen inderdaad gebruik moeten maken van de bestaande voorzieningen in de omgeving.

- Een bewoner informeert of er voor de appartementen voorzieningen zijn getroffen zodat er twee auto's per woning een ondergrondse parkeerplaats krijgen.

* De heer Hunink geeft aan dat rekening is gehouden met de geldende parkeernormen, die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

- Vanuit de zaal wordt opnieuw benadrukt dat er op een relatief klein stuk grond 480 woningen en circa 1.500 bewoners bij komen en er totaal geen voorzieningen gepland zijn.

* De wethouder denkt dat er een goed evenwicht in het plan zit.
Bovendien komen er minder verkeersbewegingen dan in de bestaande situatie, wat de wijk alleen maar ten goede zal komen.

- Een bewoner van de Eerste Herven informeert of er een limiet ligt op de 8 bouwlagen. Vervolgens stelt hij de vraag of er niet meer ontsluitingswegen moeten komen voor dit hele plan. Hij denkt o.a. aan hulpdiensten.

* De wethouder benadrukt dat er op twee plekken aan de Bruistensingel maximaal 8 bouwlagen mag komen. Voor de ontsluiting is gekozen voor een hoofdentree vanaf de Hervensebaan, tegenover het Hervion College. Het plangebied krijgt een tweede ontsluiting op de Hervensebaan, net ten westen van het klooster. Hulpdiensten kunnen gebruik maken van het fietspad dat vanaf de Bruistensingel het plangebied in loopt. Het gaat hier uitsluitend om noodgevallen.

- Een bewoner van Eerste Herven informeert waarom de 3 blokken toch zo gesitueerd blijven. Als deze gedraaid worden dan geeft dit en grotere afstand en meer privacy voor de bestaande woningen aan de Eerste Herven. Dit is al eerder voorgesteld aan de gemeente en hij begrijpt niet waarom hiermee niets wordt gedaan.

* De heer Hunink geeft aan dat voor wat betreft de woningen achter de Eerste Herven al op meerdere punten aan bewoners tegemoet is gekomen, zoals o.a. het verminderen van het aantal woningen en het opnemen van geschakelde woningen.
De heer Hunink geeft aan dat gekozen is voor deze compositie, zodat samenhang tussen het zuidelijk en het noordelijk plangebied ontstaat. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is dit belangrijk. Hij geeft aan samen met de ontwikkelaar en MTD nog eens naar dit plandeel te willen kijken.

- Een bewoonster van de Eerste Herven verzoekt de gemeente nadrukkelijk opnieuw te kijken naar de “koude” grens tussen de bestaande achtertuinen en de toekomstige achterburen. Zij pleit nogmaals voor een groene afscheiding, zoals die overal om het plan heen loopt.

- Een bewoonster van de wijk De Herven meldt dat zij vernomen heeft dat het ziekenhuis het terrein leeg op moet leveren en dat dus geen verhuur van gebouwen meer mogelijk is.

* De wethouder geeft nogmaals aan dat indien nieuwbouw niet direct mogelijk is, de leefbaarheid van het gebied centraal zal staan.
De heer Schoofs, vertegenwoordiger van het Bouwfonds (ontwikkelende partij van het Carolus-terrein), meldt dat met het ziekenhuis hierover afspraken zijn gemaakt. Afgesproken is dat Bouwfonds opdracht geeft voor sloop van de gebouwen. Aangezien slopen kostbaar is, zullen zij de sloop uitstellen als er niet direct aansluitend gebouwd kan worden. Dan zal in overleg met de gemeente gekeken worden naar de beste mogelijkheden ter overbrugging. Als voorbeeld wordt tijdelijke verhuur genoemd. Ook voor het Bouwfonds staat de leefbaarheid van het gebied centraal.

- Een andere bewoner meldt dat in de bestaande wijk nergens trottoirs zijn; de tuinen grenzen allen direct aan de straat. Wordt dit in het nieuwe plan hetzelfde opgepakt?

- Een aanwezige bewoner informeert of de ruimte die tussen de appartementenblokken niet juist voor windoverlast zal zorgen.

* De heer Hunink geeft aan dat de gebouwen v.w.b. het aspect windhinder niet zo hoog zijn (8 bouwlagen). Ze komen niet ver boven de boomgrens uit. Dit betekent dat wind eerst gebroken wordt door de bomen. Hij verwacht niet dat er in deze situatie veel windoverlast zal ontstaan.

- Een bewoner meldt dat er in het plan nog een pand voor zorg is bestemd. Wat moeten bewoners daar verwachten?

* De wethouder merkt op dat hier woonvoorzieningen voor een bijzondere doelgroep, bv. verstandelijk gehandicapten, kunnen komen.

- Een bewoner informeert naar de waterkwaliteit van de waterloop achter de Tweede Hervendreef. Die is nu bedroevend door de slechte doorstroming.

* De heer Hunink benadrukt dat los van deze plannen de waterkwaliteit van deze waterloop inderdaad slecht is, als gevolg van een slechte doorstroming van het water in heel stadsdeel Noord. In het kader van deze herontwikkeling zal zeker bekeken worden, hoe dit verbeterd kan worden. Zo zal tussen de waterloop en de doodlopende waterpartij aan de zuidzijde van het gebied wordt een dam aangelegd, zodat het water in de waterloop niet in de doodlopende waterpartij stroomt. Daarnaast is het niet reëel te verwachten dat de slechte doorstroming van het water voor heel stadsdeel Noord in het kader van dit plan helemaal kan worden opgelost.

- Een aanwezige informeert nogmaals naar het maximaal aantal bouwlagen van de geplande appartementen in verband met de halfverdiepte parkeergarage.

* De wethouder geeft aan dat er boven op de halfverdiepte parkeergarage nog 8 woonlagen gebouwd mogen worden.

- Een bewoner vraagt aandacht voor de sloop en de overlast (stof) die dat met zich meebrengt. Ook wordt gevraagd naar de bouwoverlast, bv. door heien.

* De wethouder geeft aan dat het slopen uiteraard gedegen zal gebeuren en dat getracht zal worden de overlast tot een minimum te beperken. Enige overlast zal nooit kunnen worden uitgesloten.
Ook voor wat betreft de bouwwerkzaamheden zal getracht worden overlast tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade als gevolg van de bouw zullen ontwikkelende partijen/bouwers een verzekering afsluiten. Het is op dit moment nog niet bekend of er geheid dient te worden. Er zijn ook andere technieken die daarvoor ingezet kunnen worden, zoals bv. boren.

- Een van de aanwezigen pleit er voor dat in de nieuwbouw speelmogelijkheden voor kinderen komen.

* De wethouder geeft aan dat hier in het kader van het inrichtingsplan ook naar gekeken zal worden.

- Een aanwezige informeert of andere nieuwbouwplannen die op stapel staan, zoals bv. de HAS-locatie, eerst gerealiseerd moeten worden, voordat dit plan ontwikkeld wordt?

* De wethouder meldt dat de woningmarkt in 's-Hertogenbosch circa 1.000 woningen per jaar aan kan. Appartementen zijn over het algemeen lastiger te verkopen dan grondgebonden woningen. Toch zal voor dit plan de aantrekkelijkheid van de locatie een groot voordeel hebben. Het is een gewilde locatie waar de gemeente alle vertrouwen in heeft. Het HAS-terrein ziet hij niet als concurrentie voor deze locatie.
De wethouder kan niet ontkennen dat wanneer de recessie doorzet, de nieuwbouwontwikkelingen problematisch kunnen worden. Vooralsnog is het zeker niet zover. Hij benadrukt dat er voor deze locatie een mooi plan ligt, waar 's-Hertogenbosch mee vooruit kan.

Verder zijn er geen vragen meer en sluit de voorzitter de bijeenkomst om 21.40 uur.