direct naar inhoud van Hoofdstuk 9 Inspraak en vooroverleg
Plan: Bruggen 21
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002041-1401

Hoofdstuk 9 Inspraak en vooroverleg

Vooroverleg

In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het voorontwerpbestemmingsplan Bruggen 21 toegezonden aan de volgende instanties:

  • Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving, Provincie Noord-Brabant;
  • Waterschap Aa en Maas;
  • VROM-inspectie regio Zuid.

Er zijn schriftelijke reacties ontvangen van de directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving en de VROM-inspectie regio Zuid. Hieronder zal op deze reacties nader worden ingegaan. De overige vooroverleg-instanties hebben niet gereageerd.

Opmerking ingebrachte opmerkingen in het kader van het vooroverleg

Commentaar gemeentelijk commentaar

1. Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving, Provincie Noord-Brabant

Opmerking

Op basis van de overlegde gegevens constateren wij dat de provinciale belangen goed geborgd zijn.

Commentaar

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

2. VROM-Inspectie

Opmerking

Het voorontwerpbestemmingsplan 'Bruggen 21' geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Commentaar

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

Inspraak

Ingevolge de gemeentelijke Inspraakverordening is voor het voorontwerpbestemmingsplan "Bruggen 21" een inspraakprocedure gevoerd. Met ingang van 26 januari 2009 heeft het voorontwerp gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen, met de mogelijkheid om binnen die periode op het plan te reageren.

Hieronder wordt de ingekomen inspraakreactie samengevat weergegeven en wordt deze voorzien van gemeentelijk commentaar. Dit betekent niet, dat die onderdelen van de reactie die niet expliciet worden genoemd, niet bij de beoordeling zouden zijn betrokken. De inspraakreactie wordt in zijn geheel beoordeeld.

Reactie a, b, c ingekomen inspraakreacties

Commentaar gemeentelijk commentaar

Mondelinge inspraakreactie:

1. De heer J.C. Beekwilder, Bruggen 19, 5233 RA te Rosmalen

Reactie a

Inspreker is eigenaar van de woning aan de Bruggen 19. Hij heeft geen bezwaar tegen de bouw van de geplande woning, maar wel tegen de bouw van het bijgebouw (de garage/berging). De garage wordt tot op de zijdelingse perceelsgrens gebouwd en is behoorlijk hoog, wat veel zonlicht uit de tuin van inspreker zal wegnemen. Bovendien wordt inspreker gedwongen om tegen een grote hoge stenen muur aan te kijken.

Inspreker ziet het liefst dat het bijgebouw wordt teruggebracht tot een hoogte van maximaal 2,60 meter. Verplaatsing van de berging naar het midden van het perceel toe vindt inspreker ook een goede optie of verplaatsing van de berging in de richting van de voorzijde/noordzijde van het perceel zou een oplossing vormen, hoewel dit niet de voorkeur van inspreker heeft.

Commentaar

Naar aanleiding van de inspraakreactie heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen initiatiefnemer en inspreker, waarbij is afgesproken dat de geplande garage/berging minstens één meter in de richting van de voorzijde/straatzijde van het perceel wordt verschoven.

Om de gemaakte afspraak juridisch in het plan vast te leggen, is op de planvisualisatie de aanduiding "onbebouwd" opgenomen, zodat het niet mogelijk is om achter de garage/berging tot op de perceelsgrens te kunnen bouwen.