direct naar inhoud van Bijlage 1 Naam
Plan: Bruggen 21
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002041-1402

Bijlage 1 Naam

Briefrapport Bionet Zoogdieronderzoek

Definitief

20-08-2008

Briefrapport Bionet Zoogdieronderzoek aangaande:

Mogelijke sloop van het pand op perceel Bruggen 21 te

Rosmalen

Correspondentieadres: Bionet Zoogdieronderzoek

René Janssen

Marie Gijssenstraat 14

5262 GB Vught

06-45 45 49 14

anomalus@gmail.com

Opdrachtgever: W.v.Lokven

Heeseind 11

5392 PD Nuland

073-5323634

06-20168810

wclokven@home.nl

CC: Gemeente ’s-Hertogenbosch

t.a.v. Tjeerd van Tol

tjto@s-hertogenbosch.nl

Aanleiding:

De opdrachtgever is voornemens het pand op het perceel Bruggen 21 te Rosmalen te slopen. Voor deze planologische ingreep is het voor vergunningverlening van belang te weten of er vleermuizen in dit pand huizen. Derhalve is ondergetekende gevraagd de mogelijke gevolgen te onderzoeken van de hieronder vermelde planologische ingreep op de mogelijk aanwezige vleermuispopulatie. Dit onderzoek heeft in de avond van 27 juli 2008 plaats gevonden.

Situatiebeschrijving:

De eigenaar en tevens opdrachtgever is voornemens het pand op het perceel Bruggen 21 te Rosmalen te slopen. Het gaat om een pangedekt huis, zonder spouwmuur en met twee afzonderlijke zolders. Tevens staan er enkele grote eikenbomen op het perceel. Volgens de opdrachtgever blijven deze eiken behouden.

Vraagstelling onderzoek:

  • 1. Is het pand aan Bruggen 21 te Rosmalen geschikt voor vleermuizen?
  • 2. Zo ja, wordt het door vleermuizen bewoont?
  • 3. Zo ja, heeft de sloop van het pand negatieve gevolgen op de populatie daaraanwezige vleermuizen voor de instandhouding van deze soort?
  • 4. Zo ja, is het nodig een ontheffing bij het ministerie van LNV aan te vragen?

Onderzoeksopzet:

Het perceel is op 27 juli bezocht en geïnspecteerd om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor vleermuizen om hier in het zomerhalfjaar en/ of het winterhalfjaar gebruik te maken van dit pand. Hierbij zijn beide zolders van de oude boerderij bezocht.

De panden zijn op 13 juli 2008 bezocht en geïnspecteerd om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor vleermuizen om hier in het zomerhalfjaar en/ of het winterhalfjaar gebruik te maken van dit pand. Tevens is er gezocht naar uitwerpselen van vleermuizen op de vensterbanken en op de zolder. De eiken zijn bekeken of er zich geschikte holtes is bevonden waar vleermuizen hun verblijfplaats kunnen hebben. Tijdens de avondschemering is het pand bekeken op uitvliegende dieren.

Bevindingen

Op het kavel van Bruggen werden tijdens de avondronde werden meerdere jagende gewone dwergvleermuizen (Pipistrellus pipistrellus), en één laatvlieger (Eptesicus serotinus) waargenomen. Er werden geen aanwijzingen gevonden voor een verblijfplaatsen. Er werd enkel een keutel van een huisspitsmuis op de zolder van de Deel gevonden. De te kappen eikenbomen worden intensief gebruikt door gewone dwergvleermuizen (tegelijkertijd ongeveer 10) als jachtgebied.

Conclusie en aanbevelingen

Op het kavel Bruggen 21 zijn geen aanwijzingen gevonden voor bewoning door vleermuizen in het pand. Derhalve is het doen van vervolgonderzoek naar inzien van ondergetekende niet nodig op het kavel naar het gebruik van vleermuizen. Het aangetroffene geeft geen aanleiding tot het doen van aanvraag van een vergunning voor het mogen overtreden van de Flora- en Faunawet bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. De eikenbomen zijn voor de aanwezige vleermuispopulatie vanwege haar insectenrijkheid van belang. Het is voor de vleermuispopulatie van positief belang dat de opdrachtgever te kennen heeft gegeven deze bomen niet te kappen.