direct naar inhoud van 3.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Kruisstraat 39a Rosmalen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002076-1301

3.3 Gemeentelijk beleid

Ruimtelijke StructuurVisie 's-Hertogenbosch 2003 “Stad tussen de Stromen”

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft zijn ambities voor de komende jaren in beeld gebracht in de vorm van een Ruimtelijke StructuurVisie. Deze Ruimtelijke StructuurVisie is een raamwerk en een gids voor de ruimtelijke activiteiten en investeringen van burgers, bedrijven, instellingen en overheid in de komende jaren. De visie bestrijkt de periode tot 2010 en geeft een doorkijk naar 2020.

In de Ruimtelijke StructuurVisie (RSV) is de lagenbenadering van het streekplan nader uitgewerkt. Nieuwe ontwikkelingen zullen worden afgestemd en getoetst op de specifieke onderlagen van een gebied en de laag van infrastructuur.

De Ruimtelijke StructuurVisie is bedoeld om richting te geven aan de eigen stedelijke ambities, voorzover ruimtelijk relevant. Daarmee is het een paraplunota en een integratiekader voor de ruimtelijke gevolgen van deze ambities van de verschillende sectorale nota's. De Ruimtelijke StructuurVisie is ook toetsingskader en leidraad voor ruimtelijke plannen van de gemeente, zoals structuurvisies en bestemmingsplannen.

De Ruimtelijke StructuurVisie benoemt Kruisstraat als een buurtschap dat enigszins agrarisch van karakter is gebleven. Daarnaast wordt de Kruisstraat als een oud bebouwingslint met historisch interessante losse bebouwing genoemd.

De ontwikkeling doet geen afbreuk aan de het bebouwingslint. De nieuw op te richten bebouwing staat aan de achterzijde van het perceel. De ontwikkeling doet daarmee geen afbreuk aan de uitgangspunten van de RSV.

Welstandsnota

In de Welstandsnota voor het deelgebied Rosmalen Centrum/Noord is het welstandsbeleid opgenomen voor het plangebied. De Kruisstraat wordt voornamelijk bepaald door het historische bebouwingslint de Kruisstraat. Hieruit is de geschiedenis van het buurtschap duidelijk af te lezen. Niet alleen de structuur van het lint maar ook de bebouwing die eraan staat is over het algemeen cultuurhistorisch zeer waardevol. Voor het historische lint Kruisstraat geldt daarom een bijzonder welstandsniveau. Het bijzonder welstandsniveau dient ter bescherming van de herkenbaarheid van de (historische) structuur en het daarmee gepaard gaande karakter van de bebouwing.

Het huidige terrein waar de bedrijfsbebouwing is gesitueerd is zeer rommelig. De bedrijfsbebouwing bestaat uit diverse gebouwen van matige kwaliteit. De verschijningsvorm, het materiaalgebruik en het daaruit ontstane ruimtelijke beeld vraagt om verbetering. Door een gedeelte van de bedrijfsbebouwing te slopen en duurzame nieuwe bedrijfsruimte op te richten wordt er getracht een samenhangend geheel met kwalitatief verschil ten opzichte van de huidige situatie te creëren. Gezien het feit dat het terrein achter de bebouwing van het historische lint is gelegen en aan de wegzijde voor een groot deel achter een groene erfafscheiding en nieuw te beplante bomen wordt verscholen, is er geen directe relatie met het lint aanwezig. De herstructurering van het terrein doet dan ook geen afbreuk aan het bebouwingslint. Integendeel, de herstucturerin verbetert de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse van de ontwikkeling en de omgeving.

Waterplan

Het doel van het Waterplan "Waterstad 's-Hertogenbosch" (14 juli 2009) is het bereiken van een veilig en een duurzaam watersysteem in en om 's-Hertogenbosch, waarbij zo goed mogelijk aan de wensen van alle belanghebbenden tegemoet wordt gekomen. Het Waterplan betreft een koepelplan voor alle waterzaken. Het gaat daarbij om de gewenste inrichting en het beheer van oppervlaktewater en grondwater, als ook om de afvoer van hemelwater en afvalwater.

Het Waterplan omvat het gemeenschappelijk beleid van gemeente en de waterschappen. Dit gemeenschappelijke beleid moet leiden tot een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem in de Groene Delta. De bijdrage aan energiebesparing vanuit het watersysteem zijn verkend met het oog op de doelstelling om in 2050 als stad klimaatneutraal te zijn. Ambities zijn hierbij verwoord naar beleid op hoofdlijnen. In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGrp) is het beleid ten aanzien van afvalwater, regenwater en grondwater verder uitgewerkt.

In hoofdstuk 6 'Waterparagraaf' worden de belangrijkste beleidsuitgangspunten voor het plangebied genoemd. Ook wordt hier ingegaan op de wijze waarop met water wordt omgegaan op de herontwikkelingslocatie.

Nota Parkeernormen

Voor ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening heeft de gemeente 's-Hertogenbosch een eigen parkeernormenbeleid vastgesteld. Dit beleid is vastgelegd in de nota Parkeernormen, dat is vastgesteld d.d. 9 december 2003. De nota geeft aan hoeveel parkeerplaatsen per functie, mede afhankelijk van de locatie, gerealiseerd dienen te worden bij nieuwbouw. Bij de procedure van de bouwvergunning wordt getoetst aan deze normen.

Nota Grondbeleid 2005

In de Nota Grondbeleid 2005 (februari 2005) stelt de Raad primair de kaders vast voor het door het college te voeren grondbeleid. Grondbeleid wordt door de gemeente 's-Hertogenbosch gezien als het beleid dat, ten behoeve van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, streeft naar het creëren van ruimte voor wonen, werken, winkelen en recreëren in zowel uitleggebieden als bestaand stedelijk gebied, door het oppakken of ondersteunen van concrete ontwikkelinitiatieven.

In de Nota Grondbeleid zijn vastgelegd: de kaders voor actief en passief grondbeleid, het prijsbeleid, de financiële grondslagen, het risicomanagement en de mate waarin voorzieningen worden opgenomen in de grondexploitatie.

Het door de Raad vast te stellen bestemmingsplan voor een gebied bepaalt specifiek wat de kaders zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied zelf. Bij de besluitvorming over een bestemmingsplan maakt de Raad een afweging tussen alle gemeentelijke doelstellingen ten aanzien van het gebied en het beoogde financiële resultaat. De keuze van de vorm van grondbeleid (actief, passief, PPS of bouwclaimmodel) wordt in het hoofdstuk 'Economische uitvoerbaarheid' vastgelegd. In dat hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de financieel-economische uitvoerbaarheid van het plan.