direct naar inhoud van 5.2 Hinder bedrijf / Geluid
Plan: Kruisstraat 39a Rosmalen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002076-1301

5.2 Hinder bedrijf / Geluid

Binnen het te herstructureren perceel bevindt zich een landbouwmechanisatiebedrijf. Er vindt verkoop en reparatie plaats van machines en werktuigen ten behoeve van de landbouw en tuinonderhoud. Tevens vinden er lichte constructiewerkzaamheden plaats (metaalbewerking). Het bedrijf is meldingsplichtig en valt onder het “Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer”.

Voor het landbouwmechanisatiebedrijf geldt volgens de VNG-uitgave “Bedrijven en milieuzonering” een richtafstand van 30 meter ten opzichte van een 'rustige woonwijk' of 'rustig buitengebied'. Deze afstand is gebaseerd op het meest hinderlijke aspect, namelijk geluid. Voor de bestaande en geplande bedrijfsactiviteiten gelden wettelijke geluidsnormen op de gevels van woningen. Bestaande bebouwing is reeds aanwezig op kortere afstand dan 30 meter. Daar het plan gaat om een bestaande bedrijfssituatie binnen een gebied met bestaande woningen, wordt de hindercontour bepaald en beperkt door de geluidsnorm op de gevels van de bestaande woningen. Het geplande hobbymatig dierenverblijf bevat geen hindercontouren.

In het voorgenomen plan blijven de bestaande bedrijfsmatige activiteiten gehandhaafd. De bedrijfsmatige activiteiten binnen het plangebied veroorzaken geluid. Zowel in de bestaande als nieuwe situatie dient te worden voldaan aan de wettelijke geluidsnormen uit het “Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer”. De bestaande situatie geeft geen aanleiding tot het aannemen van een overschrijding van de geluidsnormen. Met het nieuwe plan wordt de op het perceel gelegen bedrijfsbebouwing geherstructureerd. Door de herstructurering van gebouwen kan er wat beter gemanoeuvreerd worden met de landbouwmachines binnen het plangebied. Dit kan resulteren in een afname van de geluidsuitstraling als gevolg van minder verkeersbewegingen op het eigen terrein.

In het nieuwe plan wordt de wasplaats verplaatst ten opzichte van de bestaande situatie. De wasplaats is in de bestaande situatie afgeschermd van woningen en komt in de nieuwe situatie zonder afscherming op circa 32 meter van de woning aan Kruisstraat 35 te liggen. Om de geluidsuitstraling van de wasplaats te beoordelen, is hiervoor een indicatieve berekening gemaakt in Geonoise met de volgende uitgangspunten:

- zachte bodem

- afstand wasplaats tot ontvangerpunt 32 m

- bronvermogen 98,1 dB(A)

31,5   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000  
0   65,3   69,1   80,4   84   87,5   92   94,3   91,1  

Het plan gaat uit van een wasplaats zonder afscherming. In dat geval zal de wasplaats in de dagperiode maximaal 1,5 uur in werking mogen zijn om aan de geluidnorm van 50 dB(A) in de dagperiode (7:00 – 19:00 uur) te kunnen voldoen. In de avondperiode kan de wasplaats zonder afscherming niet voldoen aan de norm van 45 dB(A). In onderstaande tabel staat het geluidsniveau bij 1,5 uur in werking in de dag- en avondperiode. Ook indien in de avondperiode korter wordt gespoten dan 1,5 uur (bijvoorbeeld 15 minuten) wordt de geluidsnorm voor de avondperiode overschreden.

  dagperiode   avondperiode  
Ontvangerpunt   49,3 dB(A)   54,1 dB(A)  

De geluidstoets wijst uit dat in de geplande situatie maximaal 1,5 uur in de dagperiode gebruik kan worden gemaakt van de wasplaats om nog te kunnen voldoen aan de geluidsnorm. In de avondperiode zal gebruik maken van de wasplaats zorgen voor het overschrijden van de geluidsnorm in de avondperiode. Zonder afscherming kan de wasplaats 's avonds niet worden gebruikt.

Om het bedrijf niet in zijn activiteiten te beperken (goed werkklimaat), wordt indien het bedrijf meer uren per dag en/of in de avondperiode gebruik zou willen maken van de wasplaats, aanbevolen om de wasplaats af te schermen om hinder naar derden te voorkomen (goed woon- en leefklimaat).