direct naar inhoud van 5.3 Bodem
Plan: Kruisstraat 39a Rosmalen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002076-1301

5.3 Bodem

Op de locatie hebben bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden. In 1994 en 1997 zijn er twee bodemonderzoeken uitgevoerd.2 Hieruit blijkt dat de aanwezige puin-/asfaltverharding in lichte mate is verontreinigd. Daarnaast zijn in de grond en het grondwater in algemene zin lichte verontreinigingen aangetroffen. Ter plaatse van de voormalige vijver (te realiseren nieuwbouw) is sprake van een matige verontreiniging met zink. De omvang wordt geschat op 120 m³. Echter de interventiewaarde wordt niet overschreden. Hier is sprake van een overschrijding van de tussenwaarde voor zink. Aangezien hier geen sprake is van STERK verontreinigde grond, bestaat er geen noodzaak tot saneren en mag er gewoon op worden gebouwd.

Ingevolge de Woningwet en de Bouwverordening zal in het kader van de afgifte van een bouwvergunning een actueel bodemonderzoek conform de NEN 5740 moeten plaatsvinden. Bij het eventueel vrijkomen van de grond gelden stikte regels voor de afvoer. Grondverzet en –afvoer zal overeenkomstig het gestelde in het besluit Bodemkwaliteit moeten geschieden. Bij het afvoeren van grond dient de afvoerder een kwaliteitstoets uit te laten voeren ten behoeve van de afzet ervan. Bij bronneringswerkzaamheden zullen voor zover relevant ingevolge de Grondwaterwet, de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren en de Lozingsregeling riolering meldingen c.q. aanvragen voor vergunningen moeten worden ingediend.

Momenteel bevindt zich op de locatie nog een bovengrondse tank van 1.000 liter voor afgewerkte olie. De tank en bodembeschermende voorzieningen zullen zowel in de bestaande als nieuwe situatie moeten voldoen aan de daarvoor wettelijke eisen uit het “Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer”.