direct naar inhoud van 5.5 Luchtkwaliteit
Plan: Kruisstraat 39a Rosmalen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002076-1301

5.5 Luchtkwaliteit

Vanaf 15 november 2007 is een wijziging van de 'Wet milieubeheer' (Stb. 2007, 434) in werking getreden welke gericht is op luchtkwaliteitseisen. De wijziging betreft met name hoofdstuk 5 titel 2 uit de 'Wet Milieubeheer' en vervangt het 'Besluit luchtkwaliteit 2005'. De wetswijziging is de Nederlandse implementatie van EU-regelgeving ten aanzien van de luchtkwaliteit. In de voorschriften uit de bijlagen komen grenswaarden en plandrempels naar voren van luchtvervuilende stoffen waaraan plannen getoetst moeten worden. Plannen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit hoeven overigens niet meer afzonderlijk te worden getoetst aan de Wet luchtkwaliteit. Dat staat in artikel 5.16, eerste lid, onder c, van de Wet milieubeheer.

In de algemene maatregel van bestuur 'Niet in betekenende mate bijdragen' (Besluit NIBM) en de ministeriƫle regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. Het begrip 'niet in betekenende mate' is gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10.

Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit heeft VROM in samenwerking met InfoMil een specifieke rekentool ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden bepaald of een plan niet in betekenende mate bijdraagt (NIBM) aan luchtverontreiniging. De rekentool voldoet aan de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.

Volgens de rekentool draagt een plan of project niet in betekenende mate bij (NIBM) aan luchtverontreiniging bij 1130 extra personenwagens per etmaal of 138 vrachtwagens per etmaal. In een worstcase situatie met bijvoorbeeld 600 extra voertuigen als gevolg van het plan, waarvan 90% personenwagens en 10% vrachtverkeer per etmaal (540 personenwagens + 60 vrachtwagens) draagt een plan of project nog steeds niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging.

Het voorgenomen plan betreft nagenoeg geen wijziging in de bestaande bedrijfsmatige activiteiten, danwel nagenoeg geen toename in vervoersbewegingen of overige activiteiten waarbij stoffen vrijkomen die vallen binnen het toetsingskader voor de luchtkwaliteit in de Wet milieubeheer, danwel blijven de aantallen aan extra verkeer van het onderhavige plan ruimschoots onder de hiervoor genoemde verkeersaantallen. Hierdoor is de bijdrage aan vervuilende stoffen van dit plan niet in betekenende mate. Het plan valt onder het begrip NIBM is daarom niet afzonderlijk getoetst aan de Wet luchtkwaliteit.