direct naar inhoud van 5.9 Flora en fauna
Plan: Kruisstraat 39a Rosmalen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002076-1301

5.9 Flora en fauna

Getoetst is of het plan haalbaar is in verband met de natuurwetgeving. Het plangebied ligt niet in of nabij beschermde gebieden. Daarom is alleen de Flora- en Faunawet hier van belang. In de huidige situatie is het terrein bijna geheel in gebruik voor opslag. Hiertoe zijn verschillende loodsen aanwezig en wordt de buitenruimte gebruikt. Aangezien het terrein geheel in gebruik is, is de verwachtingswaarde laag. Een terreinbezoek d.d. 11 november 2009 heeft dit beeld bevestigd. Het terrein is niet geschikt voor beschermde soorten anders dan broedvogels. Met nadruk is gekeken naar de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Aangezien de loodsen uit plaatmateriaal zijn gemaakt, zijn deze ongeschikt als verblijfplaats. De enige stenen loods is dusdanig gebouwd dat deze eveneens ongeschikt is als verblijfplaats voor vleermuizen. Invliegopeningen ontbreken. Wel bestaat de kans dat er in het broedseizoen vogels broeden op het terrein. Bijna alle broedvogels zijn beschermd, ook de algemene soorten. Indien buiten het broedseizoen wordt gewerkt of als vooraf wordt vastgesteld dat er geen broedvogels voorkomen op het terrein kan het sloopwerk worden uitgevoerd. Conclusie is dat het plan ook vanuit natuurwetgeving haalbaar is.