direct naar inhoud van 7.1 Planmethode
Plan: Kruisstraat 39a Rosmalen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002076-1301

7.1 Planmethode

Dit bestemmingsplan heeft tot doel een juridisch-planologische regeling te scheppen voor het bouwen en het gebruik van gronden en gebouwen binnen het plangebied.

Bij het opstellen van voorliggend bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij de in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening geformuleerde uitgangspunten. Gestreefd is hierbij naar uniformering en standaardisering van bestemmingen en regels. Het voorliggende plan is opgebouwd conform de gemeentelijke standaard, zoals die is opgenomen in het handboek bestemmingsplannen.
Daarnaast wordt onderhavig plan digitaal opgesteld, conform de digitaliseringsverplichtingen uit de Wet ruimtelijke ordening.

Voor de ontwikkeling dient zowel het bebouwingspercentage van een deel van het bestaande bouwvlak, als een aanpassing van het bestaande bouwvlak plaats te vinden. De nieuwe bebouwing kan na aanpassing van de verbeelding (plankaart) worden gerealiseerd binnen de vigerende planvoorschriften van de bestemming "Bedrijven". De regels van de bestemming "Bedrijf" in dit bestemmingsplan komen derhalve inhoudelijk grotendeels overeen met de voorschriften van de bestemming "Bedrijven" in het oorspronkelijke bestemmingsplan "Buurtschap Kruisstraat". Voor de gronden aan de wegzijde geldt nu de bestemming "Voortuin" van het bestemmingsplan "Kruisstraat". Met onderhavig bestemmingsplan is ook bij deze regeling aangesloten.

Na de partiƫle herziening van het bestemmingsplan "Buurtschap Kruisstraat" zal het bouwplan voldoen aan het geldende bestemmingsplan ter plaatse en kan een bouwvergunning worden verleend.