direct naar inhoud van 7.2 Opzet van de regels
Plan: Kruisstraat 39a Rosmalen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002076-1301

7.2 Opzet van de regels

In deze paragraaf wordt ingegaan op de opzet van de planregels.

Hoofdstuk 1 Inleidende regels
De artikelen in dit hoofdstuk hebben betrekking op de toepassing van de bestemmingsplanregels. In artikel 1 wordt een omschrijving van de in de regels gehanteerde begrippen gegeven. Artikel 2 geeft de meet- en rekenwijze aan. Deze bepalingen gelden voor alle bestemmingen. De bepalingen, welke verplicht gesteld zijn en opgenomen in de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 (SVBP 2008), zijn overgenomen in de regels. Voor de overige begrippen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de gemeentelijke standaard zoals verwoord in het Handboek.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

De gronden van het plangebied hebben de bestemming 'Bedrijf'. Voor de inhoud van de bestemmingsregeling van deze bestemming is grotendeels aangesloten bij de bestemming "Bedrijven" van het vigerende bestemmingsplan "Buurtschap Kruisstraat".

Gebruik

Binnen de bestemming zijn bedrijven zoals genoemd in de bij de regels als bijlage behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging. Deze lijst komt overeen met de bedrijven genoemd in de milieucategroerien 1 en 2 die opgenomen zijn in de Bedrijvenlijst - Staat van inrichtingen die als bijlage is opgenomen bij het vigerende bestemingsplan "Buurtschap Kruisstraat". Bovendien is ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' tevens een bedrijfswoning toegestaan. Op het voorstel deel van het perceel is deze bedrijfswoning (reeds bestaand) gelegen. Ten slotte zijn aan de hoofdfunctie ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, tuinen, erven en terreinen toegestaan.

Op de gronden aan de wegzijde, voor de voorgevel van de bedrijfswoning (en het verlengde daarvan) is een aanduiding 'tuin' opgenomen. Op deze gronden is geen opslag toegestaan in verband met de waarborging van de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteit van het buurtschap. Dit sluit aan bij de nu vigerende bestemming 'Voortuin" die deze gronden hebben in het bestemmingsplan 'Kruisstraat".

Bouwen

Bedrijfsgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak. De bouwvlakken zijn op de digitale verbeelding van het bestemmingsplan (plankaart) opgenomen. Voor de bestaande bebouwing (inclusief de reeds vergunde bebouwing) en de nieuwbouw zijn bouwvlakken opgenomen, die volledig mogen worden bebouwd, tenzij een maximum bebouwingspercentage is aangeduid. Daarnaast is regeling opgenomen voor de bedrijfwoning. Bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn zowel binnen als buiten het bouwvlak toegestaan. De maximale (bouw)hoogte van de verschillende soorten bouwwerken, geen gebouwen zijnde staan vermeld in de regels.

Hoofdstuk 3 Algemene regels
In de algemene regels komen de anti-dubbeltelbepaling, de algemene ontheffingsregels alsmede de algemene procedureregels aan de orde.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

In dit hoofdstuk zijn het overgangsrecht en de slotregel opgenomen.