direct naar inhoud van Artikel 4 Sport
Plan: Schietbaan en hondendressuurcentrum Wasweg
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002080-1201

Sport

Bestemmingsomschrijving

De voor Sport aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sport
 • b. hondensport;
 • c. binnenschietbanen;
 • d. recreatie;
 • e. aan de hoofdfunctie ondergeschikte voorzieningen, zoals sportvoorzieningen, speelvoorzieningen, openbare verblijfsvoorzieningen, verkeersvoorzieningen, straatmeubilair, nutsvoorzieningen, verhardingen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
Bouwregels
Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. de bouwhoogte zoals aangeduid op de plankaart mag niet worden overschreden;
 • d. de goothoogte zoals aangeduid op de plankaart mag niet worden overschreden;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder a mag in het bestemmingsvlak met de aanduiding 'specifieke vorm van sport - hondensport uitgesloten' één gebouw worden gebouwd waarvan de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 200 m²; de bouwhoogte van dit gebouw mag niet meer bedragen dan 9,5 meter; de goothoogte van dit gebouw mag niet meer bedragen dan 6,5 meter;
 • f. in afwijking van het bepaalde onder a mogen buiten het bouwvlak, maar niet binnen het bestemmingsvlak als bedoeld onder a, alleen gebouwen van ondergeschikte aard, zoals een materialenhok, worden gebouwd tot een gezamenlijke oppervlakte van 50 m2; de bouwhoogte van deze gebouwen mag niet meer bedragen dan 3 meter.
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 meter;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a mag de hoogte van terrein- en erfafscheidingen niet meer bedragen dan 2 meter;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a mag de hoogte van ballenvangers en lichtmasten niet meer bedragen dan 15 meter.
Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik van gronden en gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. sport als bedoeld in lid 4.1 onder a en recreatie als bedoeld in lid 4.1 onder d zijn alleen toegestaan indien de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - schietbaan' zijn uitsluitend binnenschietbanen toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - hondensport uitgesloten' is hondensport niet toegestaan.