direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer
Plan: Schietbaan en hondendressuurcentrum Wasweg
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002080-1201

Verkeer

Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. parkeerterrein;
 • b. ontsluitingsweg;
 • c. fiets- en voetpaden;
 • d. terrassen;
 • e. terrein- en erfafscheidingen;
 • f. ballenvangers;
 • g. lichtmasten;
 • h. aan de hoofdfunctie ondergeschikte voorzieningen, zoals sportvoorzieningen, speelvoorzieningen, openbare verblijfsvoorzieningen, groenvoorzieningen, straatmeubilair, nutsvoorzieningen, verhardingen, water, en waterhuishoudkundige voorzieningen.
Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 meter;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a mag de hoogte van terrein- en erfafscheidingen als bedoeld in lid 5.1 onder e in samenhang met lid 5.4 niet meer bedragen dan 2 meter;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a mag de hoogte van ballenvangers en lichtmasten als bedoeld in lid 5.1 onder f en g in samenhang met lid 5.4 niet meer bedragen dan 15 meter
 • d. in afwijking van het bepaalde onder a mag de hoogte van kunstobjecten en bouwwerken ten behoeve van verlichting, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer niet meer dan 10 meter bedragen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'water' is een brug toegestaan.
Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik van gronden en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. in afwijking van het bepaalde in lid 5.2 zijn terrein- en erfafscheidingen, ballenvangers en lichtmasten uitsluitend toegestaan ten dienste van de bestemming Sport zoals opgenomen in artikel 4 van deze regels;