direct naar inhoud van 3.1 Provinciaal beleid
Plan: Schietbaan en hondendressuurcentrum Wasweg
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002080-1201

Provinciaal beleid

Paraplunota ruimtelijke ordening

Op 1 juli 2008 trad de 'Paraplunota ruimtelijke ordening' van de provincie Brabant in werking. De paraplunota behelst beleidsregels met betrekking tot de toepassing van de bevoegdheden van gedeputeerde staten op grond van de Wet ruimtelijke ordening c.q. algemene bestuursbevoegdheden ten behoeve van een goede provinciale ruimtelijke ordening. Gedeputeerde Staten nemen de 'Interimstructuurvisie Brabant in Ontwikkeling' daarbij aan als kaderstellend uitgangspunt voor de inhoud van deze beleidsregel. Inhoudelijk bestaat de nota uit twee onderdelen: 1) aangewezen gedeelten uit hoofdstuk 3 Beleidslijnen van het streekplan Brabant in balans 2002, herzien in 2004 en voorzover nodig geactualiseerd, opgenomen in het eerste deel van de paraplunota; 2) bestaande plannen (waaronder het Uitwerkingsplan voor de stedelijke regio Waalboss), beleidsnota’s, beleidsbrieven en dergelijke op het gebied van de ruimtelijke ordening, opgenomen in het tweede deel van de nota. De inhoudelijke documenten die zijn opgenomen in de paraplunota moeten worden gelezen in relatie tot de Interimstructuurvisie Noord-Brabant.

Interimstructuurvisie 'Brabant in Ontwikkeling'

De Interimstructuurvisie 'Brabant in ontwikkeling' die door provinciale staten op 27 juni 2008 is vastgesteld, bevat in hoofdzaak bestaand ruimtelijk beleid dat is opgenomen in 'Brabant in Balans. Streekplan Noord-Brabant 2002'. Verouderde teksten zijn daarbij geactualiseerd en er is rekening gehouden met besluitvorming die na de vaststelling van dit streekplan heeft plaatsgevonden

Het hoofddoel is een zorgvuldiger gebruik van de ruimte. Het beleid is gericht op de versterking van de stedelijke structuur en het open houden van het landelijke gebied. Daartoe zijn stedelijke en landelijke regio's aangewezen. De gemeente 's-Hertogenbosch is onderdeel van de stedelijke regio Waalwijk-'s-Hertogenbosch-Oss (Waalboss). In de nieuwe Interimstructuurvisie is wederom de lagenbenadering als methode gehanteerd. De nadruk ligt net als in het streekplan op het belang van de 'onderste lagen' (met name water), zuinig ruimtegebruik, beeldkwaliteit en op het belang van grensoverschrijdend denken en handelen.

Uitwerkingsplan Waalboss

De uitwerking van de Interimstructuurvisie voor de stedelijke regio Waalboss (december 2004) heeft betrekking op delen van het grondgebied van acht gemeenten: 's-Hertogenbosch, Oss, Waalwijk, Loon op Zand, Heusden, Vught, Bernheze en Maasdonk. Het uitwerkingsplan vormt een kader voor ruimtelijke ontwikkelingen in de periode tot 2015 en is onderdeel van het toetsingskader op grond waarvan de provincie ruimtelijke plannen en initiatieven van gemeenten beoordeelt.