direct naar inhoud van 3.2 Gemeentelijk beleid
Plan: Schietbaan en hondendressuurcentrum Wasweg
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002080-1201

Gemeentelijk beleid

Ruimtelijke StructuurVisie 's-Hertogenbosch 2002 'Stad tussen stromen'

De Ruimtelijke StructuurVisie (RSV) van de gemeente 's-Hertogenbosch (juni 2003) is een basisdocument waarin de ontwikkelingen in en om de stad in een ruimtelijk en functioneel kader worden geplaatst. Voor de totale stad is het zogenaamde 'vleugelmodel' opgesteld. 's-Hertogenbosch is volgens deze visie opgebouwd uit een historisch centrum, een centrum aan de A2 en vier (woon)vleugels die ieder een eigen verbindingsas hebben.

Sportvisie 's-Hertogenbosch: De sportieve kracht van de stad

Op 15 april 2008 stelde de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in de 'Sportvisie 's-Hertogenbosch: De sportieve kracht van de stad' voor de komende jaren een ontwikkelrichting voor het sportbeleid vast. De missie van het sportbeleid in 's-Hertogenbosch luidt: 'De gemeente 's-Hertogenbosch is een krachtige stad die barst van het talent. Sport en bewegen draagt nadrukkelijk bij aan die kracht en biedt volop mogelijkheden voor de ontwikkeling van dat talent'. Uitgaande van deze missie is de ambitie geformuleerd om de maatschappelijke waarde van sport ten volle te benutten. De gemeente streeft naar een sterke organisatorische en op de toekomstgerichte sportinfrastructuur en een kwalitatief hoogwaardig sportaanbod. Ze wil voorwaarden scheppen waardoor sportorganisaties zich ontwikkelen tot krachtige maatschappelijk actieve organisaties en alle inwoners in staat stellen deel te nemen aan eigentijdse en kwalitatief goede sport- en bewegingsactiviteiten. De sportdeelname van jongeren, allochtonen en senioren moet in 2012 in 's-Hertogenbosch 10% hoger liggen dan het landelijk gemiddelde.

De uitwerking van de doelstelling vindt plaats binnen drie hoofdthema's:

  • 1. het ontwikkelen van een gebundeld en wijkgericht sportaanbod. Een belangrijk aspect binnen dit thema is de realisatie van 'Sportpunten': sportaccommodaties waar op een groot deel van de dag door clustering van voorzieningen, het samenwerken van sportverenigingen, eventueel commerciĆ«le aanbieders en andere organisaties verschillende sporten, al dan niet georganiseerd, beoefend kunnen worden.
  • 2. het sportief inrichten van de (openbare) ruimte. Een belangrijk aspect binnen dit thema is de toepassing van kunstgras. De voordelen van kunstgras zijn efficiĆ«nter ruimtegebruik, optimalisatie van bezetting, toename van de gebruiksmogelijkheden en een verbetering van de exploitatiemogelijkheden. Daarnaast zijn kunstgrasvelden door hun mindere weersafhankelijkheid en hogere bespelingcapaciteit bij uitstek geschikt voor intensiever gebruik, ook door anderen dan de sportvereniging alleen. Een ander belangrijk aspect is ruimte voor topsport. Om topsport te bedrijven moeten topsportorganisaties beschikken over goede wedstrijd- en trainingsfaciliteiten. De gemeente voorziet net zoals voor andere (breedtesport)verenigingen in de basisbenodigdheden op het gebied van accommodaties. De sportvisie constateert op het gebied van topsportaccommodaties een knelpunt bij de Hockeyclub Den Bosch.
  • 3. topsport in relatie tot breedtesport. Een van de belangrijkste functies die de Bossche topsport vervult, is haar versterkende en wervende werking op de breedtesport. Gemeente 's-Hertogenbosch wil de maatschappelijke waarde van topsport meer benutten. Een belangrijk aspect binnen dit thema zijn goede faciliteiten voor talentontwikkeling, een ander belangrijk aspect is een goede wisselwerking tussen top- en breedtesport.
Nota Parkeernormen

Op 9 december 2003 stelde de raad van 's-Hertogenbosch de nota 'Parkeernormen, inclusief een methode voor het berekenen van het aantal parkeerplaatsen met behulp van de parkeerbalans' vast. Het doel van deze rapportage is het ontwikkelen van eenduidige parkeernormen die in de gehele gemeente toegepast kunnen worden, waarbij evenwicht wordt gezocht tussen enerzijds de vraag naar parkeerplaatsen en anderzijds de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit evenwicht kan berekend worden met behulp van de parkeerbalans.