direct naar inhoud van 3.5 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Schietbaan en hondendressuurcentrum Wasweg
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002080-1201

Bedrijven en milieuzonering

De mogelijke milieubelasting van de nieuwe sportvoorzieningen is beoordeeld aan de hand van de brochure Bedrijven en Milieuzonering (VNG, 2009). De brochure is opgesteld als handreiking bij de hoofdvraag van milieuzonering: hoe kunnen milieubelastende en milieugevoelige activiteiten ten opzichte van elkaar worden gesitueerd? In de brochure is voor een scala aan typen bedrijvigheid - waaronder ook voorzieningen op het gebied van cultuur, sport en recreatie - een lijst opgenomen met de richtafstanden voor geur, stof, geluid en gevaar die gemeenten gemotiveerd kunnen toepassen bij de bepaling van de afstand tussen deze bedrijven, i.c. voorzieningen, en een rustige woonwijk.

Op basis van de brochure geldt voor de vestiging van een schietinrichting (SBI-code 2008: 931.1) een richtafstand van 200 meter tot een rustige woonwijk, waarbij de verwachte geluidhinder maatgevend is. Eén woning is op 50 meter gelegen en de overige woningen op een afstand vanaf 100 meter. De brochure vereist een gemotiveerde toepassing: afwijking van de richtafstanden is mogelijk, mits dit goed onderbouwd gebeurt. Omdat de richtafstand van 200 meter is ingegeven door de verwachte geluidhinder is in het geluidsonderzoek (zie hierna paragraaf 3.6) nader gekeken naar de reële geluidbelasting van de schietinrichting.

Een hondendressuurterrein (SBI-code 2008: 94991.B) heeft conform de richtlijn Bedrijven en Milieuzonering een richtafstand van 50 meter tot een rustige woonwijk. De woningen liggen op circa 100 meter afstand. De verwachting is dat de hondensportvereniging niet tot geen hinder voor omwonenden leidt. Niettemin is in voornoemd geluidonderzoek ook de reële geluidsbelasting van het hondendressuurterrein onderzocht.