direct naar inhoud van 3.6 Geluid
Plan: Schietbaan en hondendressuurcentrum Wasweg
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002080-1201

Geluid

Voor een beoordeling van de geluiduitstraling van een hondensportvereniging en een schietvereniging is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het rapport van dit onderzoek is als bijlage bij deze toelichting gevoegd. Voor het onderzoek zijn de huidige activiteiten van de verenigingen geprojecteerd op het plangebied. Met behulp van berekeningen is bepaald wat de geluiduitstraling naar de omliggende woningen is. Circa 50 meter ten zuiden van het plangebied ligt een woonhuis (Wasweg 1). Ook liggen woningen op ongeveer 100 meter ten westen van het plangebied (Harmoniepolder). Er is bovendien rekening gehouden met eventuele weerkaatsing van het geluid door de geluidschermen langs de rijksweg A2.

Op 17 december 2009 is een referentiemeting gedaan naar het achtergrondniveau ter plaatse (L95). Uit deze meting blijkt dat het achtergrondniveau in de avondperiode ongeveer 45 dB(A) is. Het LAeq-niveau bedraagt 49 dB(A). Deze geluidniveaus worden vooral veroorzaakt door wegverkeerslawaai afkomstig van de rijksweg A2. Gezien de ligging van het plangebied direct langs de rijksweg A2 en de resultaten van de referentiemeting kan het plangebied worden beschouwd als een zogenaamd gemengd gebied, zoals bedoeld in de brochure Bedrijven en Milieuzonering. De richtwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) waaraan de activiteiten kunnen worden getoetst, bedragen 50 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode. Deze richtwaarden komen overigens overeen met de grenswaarden zoals deze zijn benoemd in het Activiteitenbesluit ingevolge de Wet milieubeheer. Hieraan dienen de beide initiatieven uiteindelijk te voldoen.

Hondensportvereniging

De hondentrainingen vinden in de avond plaats van 19.30 tot 21.30 uur. In de weekenden zijn er trainingen van vanaf 9.30 tot 12.00 uur. In de avonden zijn er maximaal 11 honden tegelijk aanwezig op het trainingsveld. In de weekenden zijn er maximaal 16 honden tegelijk aanwezig op het trainingsveld.

De resultaten van het onderzoek zijn in de onderstaande tabel weergegeven:

  LAr,LT t   LAmax training   Lmax parkeerplaats  
Berekend   44 dB(A)   58 dB(A)   68 dB(A)  
Grenswaarde milieuzonering   50   70   70  

De berekende geluidniveaus liggen onder de grenswaarde: de hondensportvereniging is daarmee inpasbaar. Een aandachtspunt is het piekniveau van het blafgeluid ter plaatse van de parkeerplaats, dat wil zeggen op het moment dat mensen hun honden in en uit de auto zetten. In de avondperiode wordt op dat moment de grenswaarde voor het maximale geluidsniveau overschreden. De parkeerplaatsen voor de hondenvereniging worden daarom zo ver mogelijk van de woningen geplaatst.

Schietvereniging

De schietvereniging is op doordeweekse avonden tot 24.00 uur open. De schietactiviteiten zullen plaatsvinden in een halfondergrondse bunker voorzien van een grasdak. Gemiddeld bezoeken elke dag circa 60 mensen de inrichting. Uitgegaan is van een bepaalde bouwkundige uitvoering van de bunker (gevels 120 mm kalkzandsteen en dak 200 mm gasbeton).

De resultaten van het onderzoek zijn in de onderstaande tabel weergegeven:

  Langetijdgemiddelde
LR  
Piekniveau
Lknal  
Maximaal berekende waarde   38 dB(A)   49 dB(A)  
Grenswaarde milieuzonering   50   70  

Uit de modelberekeningen blijkt dat er geen grenswaarden worden overschreden bij de aangenomen uitgangspunten voor de bouwkundige uitvoering en de hoeveelheid schoten per uur. Ook de schietvereniging is daarmee inpasbaar. Bij de verdere uitwerking van de plannen (onder andere in de aanvragen om bouwvergunning en milieuvergunning) zal de bouwkundige uitvoering van het gebouw moeten worden afgestemd op de werkelijke bedrijfs- en gebruiksituatie van de schietvereniging. Hiervoor is te zijnertijd nader akoestisch nodig zijn.

Wegverkeerslawaai

De activiteiten hebben een verkeersaantrekkende werking. Bezoekers komen te voet, met de fiets, scooter of auto. Als gevolg van het vestigen van de hondensportvereniging en de schietvereniging aan de Wasweg, neemt het aantal verkeersbewegingen in de avond- en nachtperiode toe. Uitgaande van een worst case scenario (200 extra verkeersbewegingen in de avond) blijkt dat de geluidbelasting vanwege het extra verkeer niet waarneembaar zal zijn.

Het huidige geluidniveau als gevolg van het verkeer op de Wasweg bedraagt 45 dB op de gevel van de woning. Als gevolg van de toename van de verkeersbewegingen van en naar de hondensportvereniging en de schietvereniging, wordt dit geluidniveau verhoogd naar 49 dB. Dit geluidniveau is gelijk aan het reeds aanwezig geluidniveau van de rijksweg A2.

Gegeven het reeds aanwezige geluidniveau zal de toename van het verkeersgeluid van de Wasweg niet of nauwelijks waarneembaar zijn. Gezien de bovengenoemde constatering kan de toename van het geluidniveau als acceptabel worden beschouwd