direct naar inhoud van 3.9 Externe veiligheid
Plan: Schietbaan en hondendressuurcentrum Wasweg
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002080-1201

Externe veiligheid

Externe veiligheid heeft betrekking op het beheersen van risico's die samenhangen met activiteiten en handelingen met gevaarlijke stoffen. Het kan hierbij gaan om inrichtingen waarin gevaarlijke stoffen worden gebruikt of opgeslagen, maar ook om transport van gevaarlijke stoffen over de weg, water, spoor of ondergrondse leidingen.

De normering van risico's is tweeledig. Het plaatsgebonden risico (PR) is een maat voor het risico op een locatie in de omgeving van een risicobron. Door de punten met een gelijke mate van risico met elkaar te verbinden ontstaat een contour op de kaart. In het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) is vastgelegd welke mate van risico acceptabel is. Deze contour is de zogenaamde 'PR-contour', waarbinnen geen (beperkt) kwetsbare bestemmingen zijn toegestaan. Op deze wijze wordt voorzien in een basisbeschermingsniveau.

De tweede vorm van risiconormering wordt uitgedrukt in het groepsrisico (GR). Het GR is het resultaat van een statistische berekening waarin de mate van maatschappelijke ontwrichting inzichtelijk wordt gemaakt ingeval zich een ongeval met gevaarlijke stoffen voordoet.

Voor het plangebied en zijn omgeving is beoordeeld of er relevante bronnen van risico aanwezig zijn. In de omgeving van de locatie zijn geen inrichtingen aanwezig waar handelingen met gevaarlijke stoffen worden verricht. Wel ligt de locatie op circa 25 meter van de rijksweg A2. Over de rijksweg A2 vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Uit eerdere onderzoeken in de omgeving (ten behoeve van de bedrijventerreinen Empel-Zuid en Rosmalense Plas) blijkt dat de A2 geen plaatsgebonden risicocontour heeft. De oriƫnterende waarde van het groepsrisico wordt ook niet overschreden. Door de nieuwe ontwikkeling zal het groepsrisico slechts zeer summier toenemen en ruim onder de oriƫnterende waarde blijven. Gezien de relatief beperkte personendichtheid in het gebied, de korte verblijfstijd van de bezoekers en het gegeven dat de aanwezige personen zelfstandig mobiel en in staat zijn zich in geval van een calamiteit in veiligheid te brengen, wordt deze kleine toename verantwoord geacht.

Basisnet

Momenteel wordt er door het Rijk, provincies, gemeenten, stadsregio's, infrastructuurbeheerders, havens, fabrikanten en vervoerders van gevaarlijke stoffen gewerkt aan het Basisnet Weg. Het Basisnet Weg beoogt de spanning tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen over de rijkswegen, ruimtelijke ontwikkelingen en veiligheid te verminderen door het vaststellen van gebruiksruimtes voor het vervoer en veiligheidszones voor de ruimtelijke ordening. De belangrijkste beleidsontwikkelingen in het kader van het Basisnet Weg zijn:

  • Een plasbrandaandachtsgebied is een gebied tot 30 meter van de weg waarin, bij de realisatie van kwetsbare objecten, rekening moet worden gehouden met de effecten van een plasbrand. Het PAG is ook van toepassing op de rijksweg A2. Mocht een gemeente willen bouwen in een PAG, dan moet dus rekening worden gehouden met de effecten van een plasbrand. In dit geval is de locatie afgeschermd door een geluidsscherm, wat, naast het tegenhouden van geluid, tevens de effecten van een plasbrand verhinderd of in ieder geval vertraagd.
  • Een veiligheidszone is een bepaalde zone langs de weg waarbinnen geen nieuwe kwetsbare objecten zijn toegestaan. Nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten zijn hier alleen in uitzonderingsgevallen toegestaan. Het onderhavige plangebied ligt naar verwachting niet in een veiligheidszone. Bij het schieten wordt munitie gebruikt. De schietverenigingen geven zelf aan geen munitie op te slaan. Wel is een opslagruimte aanwezig. Deze moet voldoen aan voorwaarden uit de Wet milieubeheer. Mocht er alsnog munitie worden opgeslagen, dan is er geen gevaar voor de omgeving.