direct naar inhoud van 4.1 Waterplan 's-Hertogenbosch
Plan: Schietbaan en hondendressuurcentrum Wasweg
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002080-1201

Waterplan 's-Hertogenbosch

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft samen met het waterbedrijf BrabantWater, waterschap De Dommel en de voormalige waterschappen De Aa en De Maaskant een waterplan opgesteld. In een waterplan worden oppervlaktewater, grondwater en riolering in hun samenhang bekeken. Eén van de dingen die hierbij wordt nagestreefd, is om ervoor te zorgen dat regenwater niet meer direct via het riool wordt afgevoerd (afkoppeling verhard oppervlak).

Het doel van het Waterplan 's-Hertogenbosch (13 november 2001) is een veilig en een duurzaam watersysteem in 's-Hertogenbosch waarbij zo goed mogelijk aan de wensen van alle belanghebbenden tegemoet wordt gekomen. Het Waterplan 's-Hertogenbosch bestaat uit drie delen:

  • het beleidsplan, waarin de gemeenschappelijke visie, uitgangspunten en gewenste ontwikkelingen op hoofdlijnen zijn beschreven;
  • het projectenprogramma: een gebiedsgerichte programmering van activiteiten die nodig zijn om de gestelde ambities te kunnen verwezenlijken;
  • bijlagen met een negental themakaarten inzake de 'natuurlijke onderlegger' (bodem en waterhuishouding), de functies en het bodemgebruik, als ook een beschrijving van de waterketen.

In het kader van watergebruik wordt gestreefd naar het optimaliseren van watergebruik (niet hoogwaardiger gebruik dan noodzakelijk), afkoppelen van verhard oppervlak en hergebruik van afvalwater. Doel is om bij alle bouwplannen (nieuwbouw, verbouw, renovatie (woonwijk of industrieterrein), riool- of wegreconstructies) en de bestaande gemeentelijke gebouwen te streven naar maximaal 1) gebruik van hemelwater en 2) afkoppelen of infiltratie van hemelwater en te kijken naar de mogelijkheden van 3) aanleg van grijs-watercircuits en 4) hergebruik van afvalwater.