direct naar inhoud van 4.3 Watertoets
Plan: Schietbaan en hondendressuurcentrum Wasweg
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002080-1201

Watertoets

Bestemming 'Water'

Het plangebied ligt in het noordoosten van de wijk Maaspoort, vlakbij de rijksweg A2 en de Empelse Dijk, en bestaat op dit moment uit grasland. De waterlopen zijn aangesloten op het watersysteem Maaspoort. Het waterpeil staat hier op 2,20 meter + NAP. Het oppervlaktewater naast het hondendressuurterrein en de schietbaan maakt deel uit van dit watersysteem. Het is een op zichzelf staande ruimtelijke functie en is daarom expliciet worden bestemd als 'Water'.

Afvalwater

Het afvalwater van de wijk Maaspoort wordt momenteel verzameld bij het rioolgemaal aan de Kobaltweg. Vandaaruit wordt het verpompt naar de rioolwaterzuivering van waterschap Aa en Maas aan de Treurenburg. Het afvalwater van het hondendressuurterrein en de schietbaan moet worden verzameld en door middel van een pompput worden aangesloten op de riolering in de Harmoniepolder.

Regenwater

Momenteel is het gebied grasland waarvoor de landbouwkundige afvoer van het terrein bij een bui T=100 1,5 l/ sec/ha bedraagt. Door de toename van de verharding mag deze afvoer niet toenemen. Het waterschap gaat hierbij uit van 'vasthouden, bergen, afvoeren' van het water (zie paragraaf 4.2). Hiervoor bestaan verschillende opties zoals 'groene daken' of vergroting van het oppervlaktewater. Infiltratie heeft echter de voorkeur. In de ontwikkeling van het hondendressuurterrein en de schietbaan wordt de toename van de verharding op eigen terrein gecompenseerd en worden de volgende opslagmogelijkheden aangewend:

  • Infiltratie: de aan te leggen toegangsweg kan worden ontwaterd met behulp van waterdoorlatende bestrating voorzien van drainage, zodat het hemelwater naar het nabijgelegen oppervlaktewater wordt afgevoerd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van 'nieuw' gegraven watergangen of greppels of van een pakket met holle ruimten gelegen onder de weg en onder de parkeerplaatsen. Voor deze parkeerplaatsen geldt dat wanneer er afgekoppeld wordt het gebruik van parkeerplaatsen extensief moet zijn. De totale oppervlakte aan parkeerplaatsen bedraagt circa 750 m2, de aanvoerweg en de tussenvlakken bedragen samen ook circa 750 m2.
  • Berging: ook beide clubhuizen zorgen voor een toename in verhard oppervlak. Samen met het parkeerterrein en de toegangsweg komt dit neer op circa 1.500 m2 elementenverharding en 400 m2gewone verharding. Het dak van de bunker van de schietbaan zal worden beplant met gras en telt niet mee met het te compenseren verhard oppervlak. Op basis van de HNO-tool is daarom een compensatie van 160 m2 afdoende. Afmetingen van de berging zijn dan 16 x 10 x 1 meter, de maten van het oppervlak op maaiveldniveau. Het talud van de berging moet om onderhoudsredenen 1:3 zijn.

Bij de bouw van het hondendressuurterrein en de schietbaan zal gebruik worden gemaakt van niet uitloogbare bouwmaterialen (dakgoten en leidingen) om vervuiling van oppervlakte- en grondwater te voorkomen.

Beheer en onderhoud

Over beheer en onderhoud van het oppervlaktewater worden bij de uitvoering tussen waterschap Aa en Maas en de gemeente 's-Hertogenbosch nadere afspraken gemaakt. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat peilbeheer, waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer taken van het waterschap zijn.