direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Meerendonk, deel 2
Status: concept
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002130-1301

1.3 Geldend bestemmingsplan

Op het projectgebied is bestemmingsplan Zuid 1966 van toepassing dat op 3 juni 1966 door de gemeenteraad is vastgesteld en op 15 juli 1966 door gedeputeerde staten van Noord-Brabant is goedgekeurd.

Op 5 juli 1967 is door de Kroon bij Koninklijk Besluit gedeeltelijk goedkeuring onthouden. Naar aanleiding daarvan zijn door de gemeenteraad op 29 oktober 1976 de voorschriften van bestemmingsplan Zuid 1966 herzien. Deze voorschriften zijn bij besluit van 22 juni 1977 door gedeputeerde staten goedgekeurd.

Op het projectgebied zijn de bestemmingen 'Groenvoorzieningen' en 'Water' van toepassing. Ingevolge de bestemming 'Groenvoorzieningen' mogen slechts kleine niet voor bewoning bestemde bouwwerken worden gebouwd die verband houden met deze bestemming of die van openbaar nut zijn (telefooncellen et cetera). Op gronden met de bestemming 'Water' mag in beginsel niet worden gebouwd maar burgemeester en wethouders kunnen wel toestaan dat er bouwwerken ten dienste van de bestemming (botenhuizen, waterstaatkundige werken et cetera) worden gebouwd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002130-1301_0002.png"