direct naar inhoud van 2.9 Luchtkwaliteit
Plan: Meerendonk, deel 2
Status: concept
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002130-1301

2.9 Luchtkwaliteit

Ten behoeve van de ontwikkeling van woongebied Meerendonk, inclusief de bouw van een Brede Bossche School, is in 2007 door Peutz onderzoek gedaan naar de gevolgen ervan voor de luchtkwaliteit (Peutz, Luchtkwaliteitonderzoek nieuwbouwplan Meerendonk te 's-Hertogenbosch, OA 141-7, 25 mei 2007). Het luchtkwaliteitonderzoek is gericht op de effecten van het veranderend aantal verkeersbewegingen als gevolg van de nieuwbouwplannen in deze omgeving. In het onderzoek is de geplande fasering buiten beschouwing gelaten en is uitgegaan van volledige realisatie van het plan: het worst case scenario.

In het onderzoek is getoetst aan het Besluit luchtkwaliteit 2005. Inmiddels is nieuwe wetgeving van kracht en zijn de achtergrondwaarden bijgesteld, naar aaneleiding van onder meer de uitsluiting van het effect van zeezout. Bovendien is met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) een landelijke aanpak voor verbetering van de luchtkwaliteit in gang gezet. 's-Hertogenbosch neemt deel aan dit programma. In 's-Hertogenbosch worden de wettelijke normen nu noch later overschreden.

De omgeving kent of kende enkele invloedsbronnen zoals de rijksweg A2, het bedrijventerrein Zuid 1966 met een betonmortelcentrale, de milieustraat, het composteringsbedrijf, de gesloten stort en het wijksteunpunt. Hoewel de activiteiten van de milieustraat, het composteringsbedrijf en de stort zijn of worden gestaakt, is de invloed van deze bedrijven al in de achtergrondconcentraties verwerkt omdat ze al lange tijd op die locaties gevestigd zijn of waren. Omdat geen van de bovengenoemde bronnen de locatie significant zullen belasten hoeven ze niet apart te worden beschouwd.

Het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) beoogt te voorkomen dat het aantal personen met een verhoogde gevoeligheid voor bepaalde verontreinigende stoffen in de buitenlucht toeneemt binnen een zone van 300 meter vanaf de rand van een rijksweg of 50 meter vanaf de rand van een provinciale weg. De plaatsen waar zulke personen aanwezig zijn als gevoelige bestemmingen aangewezen: onderwijsgebouwen, gebouwen voor kinderopvang en verzorgings- of verpleegtehuizen. De afstand van de school tot de rijksweg A2 is circa 800 meter en bevindt zich hiermee ruim buiten de zone van 300 meter die in het Besluit gevoelige bestemmingen is opgenomen.

Uit het onderzoek is gebleken dat voor stikstofdioxide (NO2) en zwevende deeltjes (PM10) geen grenswaarde of plandrempels worden overschreden. Het is niet noodzakelijk om bovengenoemd onderzoek naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit bij te stellen. Vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit zijn er geen belemmeringen voor de realisatie van de Brede Bossche School.