direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding voor het plan
Plan: Verplaatsing LPG-opslagtank Jan Heijmanslaan
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002159-1201

1.1 Aanleiding voor het plan

In het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) heeft het kabinet de lijnen uitgezet van het externe veiligheidsbeleid. In dit beleid is onder andere opgenomen dat burgers voor de veiligheid van hun woonomgeving mogen rekenen op een minimumbeschermingsniveau en een expliciete afweging en verantwoording van de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers. Op basis van dit beleid zijn in Ketenstudies voor LPG-autogas in Nederland de knelpunten ten aanzien van externe veiligheid in beeld gebracht.

Voor het tankstation aan de Jan Heijmanslaan is een overschrijding van de maximale bevolkingsdichtheid in het invloedsgebied (150 meter) geconstateerd die op basis van de handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico is toegestaan. Vervolgens is met een kwalitatieve risicoanalyse (QRA) het groepsrisico bepaald. Hieruit blijkt dat in de huidige situatie de oriƫnterende waarde van het groepsrisico fors wordt overschreden. Door deze forse overschrijding moet de milieuvergunning voor het tankstation worden aangepast. Maatregelen zijn nodig om de situatie veiliger te maken. Door het verplaatsen van de opslagtank kan het groepsrisico onder de oriƫnterende waarde worden gebracht. Daarmee ontstaat een beduidend veiligere situatie dan nu het geval is.