direct naar inhoud van 1.5 Inhoud van de toelichting
Plan: Verplaatsing LPG-opslagtank Jan Heijmanslaan
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002159-1201

1.5 Inhoud van de toelichting

In dit hoofdstuk is de aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Verplaatsing LPG-opslagtank Jan Heijmanslaan aangegeven. Verder werden de doeleinden, die met het bestemmingsplan worden nagestreefd, omschreven.

Om deze in een bestemmingsplan gestalte te geven wordt de bestaande situatie beschreven in hoofdstuk 2 en wordt in hoofdstuk 3 een selectie gemaakt van de relevante beleidsnota's en regelingen, die op het plangebied van toepassing zijn. Daaruit zijn beleidsuitspraken voor het plangebied afgeleid. In hoofdstuk 4 wordt een planbeschrijving gegeven, waarin de verplaatsing van de LPG-opslagtank verder wordt uitgewerkt. In hoofdstuk wordt 5 een beeld gegeven van het op het milieu toegespitste beleid en de in regelgeving gestelde milieukwaliteitseisen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 de waterparagraaf behandeld.

In de juridische paragraaf in hoofdstuk 7 is aangeven welke bestemmingen en bestemmingsregelingen uit de beleidsuitspraken afgeleid zijn, dit mede tegen de achtergrond van de bestaande situatie en de nieuwe ontwikkelingen. De daarbij van toepassing zijnde milieukwaliteitseisen zijn bij het afwegingsproces betrokken. Tevens wordt een toelichting op de bestemmingen en de opzet van de bestemmingsregels gegeven. Op de economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan wordt in hoofdstuk 8 ingegaan. Tot slot wordt in hoofdstuk 9 het resultaat van overleg en inspraak weergegeven.