direct naar inhoud van 2.2 Ruimtelijke structuur
Plan: Verplaatsing LPG-opslagtank Jan Heijmanslaan
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002159-1201

2.2 Ruimtelijke structuur

2.2.1 Bebouwingsstructuur

De meest omvangrijke uitbreiding van Hintham vond plaats in de jaren '60 van de vorige eeuw door de bouw van Hintham-zuid. De wijk kent een mix van koop- en huurwoningen, waarbij de eerste grotendeels in de vorm van rijwoningen en de laatste grotendeels in de vorm van grote flatgebouwen. Dit waren overigens de eerste flatwoningen op Rosmalens grondgebied.

De nieuwe woonwijk werd gekenmerkt door de vele herhalingen van groepen woningrijtjes (stempels) en de situering van flatwoningen op rasterpatronen. Er is sprake van sobere architectuur, gericht op een snelle bouwproductie. Kenmerkend hierbij is met name de horizontale, eenvoudige gevelopbouw tussen de woningscheidende wanden. De grondgebonden woningen in dit woongebied waren oorspronkelijk vrijwel allemaal plat. In de loop der jaren heeft een groot deel van de bewoners de woning uitgebreid met een opbouw. Zeer kenmerkend is dat alle opbouwen op dezelfde manier zijn gerealiseerd.

De flatgebouwen liggen aan de oostzijde van het woongebied, nabij de snelweg A2 en met name aan de noord- en westzijde van het plangebied. Binnen het plangebied wordt de enige bebouwing gevormd door het tankstation aan de Jan Heijmanslaan.

2.2.2 Wegenstructuur

Verkeersroutes

De weg Hintham behoort tot de belangrijke radialen in de stad. Een radiaal is een weg die al van oudsher een belangrijke verbinding vormt tussen het buitengebied en het centrum. Deze wegen zijn niet alleen van belang voor het autoverkeer, maar ook voor het langzaam verkeer en het openbaar vervoer. De Jan Heijmanslaan is aangewezen als hoofdverkeersroute op wijkniveau. Op deze weg geldt een maximale snelheid van 50 km/u.

Een aantal wegen in en rondom het plangebied maakt deel uit van hoofdfietsnetwerk. Het gaat om de Jan Heijmanslaan, Hintham en het fietspad in de naast de A2 gelegen groenstructuur. De fietsvoorzieningen zijn, of worden, op een kwalitatief hoogwaardig niveau ingericht.

Parkeren

De openbare ruimte in Hintham is vooral ingericht voor rijdende en geparkeerde auto's. In de huidige situatie is sprake van een hoge parkeerdruk, maar er is weinig ruimte voor aanleg van extra parkeerplaatsen. Dit zou vooral ten koste van het aanwezige groen gaan. Binnen het plangebied is een deel van het parkeerterrein behorende bij de flat aan Hoogveld opgenomen.

2.2.3 Groen- en waterstructuur

Het groen in en om de stad 's-Hertogenbosch verhoogt de leefbaarheid in de stad en heeft een recreatieve functie voor de bewoners. De Bossche Buitens vormen de belangrijkste elementen van de groenstructuur in het buitengebied van 's-Hertogenbosch. De stedelijke groenstructuur bestaat uit lange lijnen (droog en nat) die door de stad lopen naast brede of grotere groenplekken, zoals de parken en zandwinplassen. In het bestemmingsplangebied zijn geen van deze groene routes op het schaalniveau van de stad aanwezig.

Structurerend voor Hintham als geheel is de grote groenzone tussen de wijk en de snelweg A2, die dienst doet als buffer. Hier zijn diverse speel- en wandelvoorzieningen aanwezig. De hoogbouw rondom het tankstation, alsmede de locatie waarnaar de LPG-opslagtank verplaatst wordt, zijn in een groene setting gesitueerd.

In en rondom het plangebied zijn nauwelijks waterlopen aanwezig.