direct naar inhoud van 4.1 Alternatieven
Plan: Verplaatsing LPG-opslagtank Jan Heijmanslaan
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002159-1201

4.1 Alternatieven

Om te bepalen welke locatie het meest geschikt is voor de tank zijn verschillende criteria bepalend: stedenbouwkundige criteria, verkeersveiligheid, landschappelijke inpassing en de hoogte van het groepsrisico. Het externe veiligheidsbeleid en wetgeving zorgen voor de harde beperkingen. De wet Milieubeheer staat niet toe dat kwetsbare objecten zijn gelegen binnen de PR-contour van een Bevi-inrichting. De opslagtank moet dus gelegen zijn op ten minste 25 meter van de bestaande omliggende woonbebouwing. Daarnaast zorgt de hoogspanningsverbinding die naast de Rijksweg A2 gelegen is voor beperkingen. Binnen de zakelijke rechtstrook van de verbinding is het niet mogelijk de opslagtank te situeren. Daarnaast adviseert het NIBRA (Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding) een minimale afstand van 36 meter voor het opstellen van voertuigen en/of hoogwerkers tot het hart van hoogspanningsverbindingen. Op basis van deze beperkingen is een zoekgebied bepaald, waarbinnen de locatie voor de verplaatsing van de opslagtank gezocht is (zie figuur 5). afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002159-1201_0005.jpg"

Figuur 5: Het zoekgebied (rood gearceerd)

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002159-1201_0006.jpg"

Figuur 6: De drie mogelijke locaties met de PR-contour.

De locatie binnen deze zone is bepaald aan de hand van het volgende criterium:

de dichtstbij het vulpunt en tankstation gelegen locatie waarbij voldaan wordt aan wet- en regelgeving ten aanzien van externe veiligheid en een opslagtank op ruimtelijk verantwoorde wijze kan worden ingepast.

Op basis van dit criterium zijn er drie mogelijke locaties voor de verplaatsing van de LPG-opslagtank (zie figuur 6).

Locatie 1

Deze locatie is het dichtst bij het tankstation gelegen. Voor deze tank geldt dat op basis van gedetailleerder onderzoek de contour van het plaatsgebonden risico toch over de woonbestemming van de flat aan Hoogveld ligt. De wet Milieubeheer staat niet toe dat kwetsbare objecten zijn gelegen binnen de PR-contour van een Bevi-inrichting. Daarmee is deze locatie op basis van milieutechnische eisen niet mogelijk.

Locatie 2

Deze locatie is gelegen tussen de ontsluiting van het naast de flat aan Hoogveld gelegen parkeerterrein en het fietspad in de groenstructuur naast de Rijksweg A2. Met een groepsrisico van circa 0,8 en geen kwetsbare objecten in de PR-contour is deze locatie haalbaar op basis van milieutechnische eisen. Deze locatie stuit echter op bezwaren op basis van verkeerstechnische en ruimtelijke eisen.

De ruimte tussen de uitrit van het parkeerterrein aan Hoogveld en het fietspad blijkt te beperkt om de opslagtank met de daarbij behorende bovengrondse voorzieningen ruimtelijk in te passen. Verplaatsing van zowel de ontsluiting van het parkeerterrein als het fietspad is geen optie.

Het fietspad is recent aangelegd ten tijde van de verbreding van de Rijksweg A2. Het fietspad kruist de Jan Heijmanslaan en sluit aan op de Hendrik Wiegersmalaan. Het verplaatsen van het fietspad zorgt voor een onwenselijke aansluiting van het fietspad op de Jan Heijmanslaan. Het verplaatsen van de ontsluiting van het parkeerterrein op de Jan Heijmanslaan is eveneens geen optie. Dit leidt tot een gedeeltelijke herinrichting van het parkeerterrein en is daarmee kapitaalintensief. Bovendien belemmeren de bovengrondse voorzieningen op deze locatie het zicht vanaf het fietspad op de Jan Heijmanslaan, waardoor een verkeersonveiligere situatie ontstaat.

Locatie 3

Deze locatie is gelegen aan de oostzijde van het fietspad in de groenstructuur naast de Rijksweg A2. Het groepsrisico is met circa 0,7 nog lager dan het groepsrisico op locatie 2. Ook hier bevinden zich geen kwetsbare objecten binnen de PR-contour.

Deze locatie biedt voldoende ruimte om de tank met bovengrondse voorzieningen op ruimtelijk verantwoorde wijze in te passen. Met groenelementen kunnen de bovengrondse voorzieningen worden gecamoufleerd wat tot een betere landschappelijke inpassing leidt.

Het zicht voor het fietsverkeer op de Jan Heijmanslaan wordt niet belemmerd, waardoor de opslagtank ook qua verkeersveiligheid op deze locatie goed inpasbaar is.