direct naar inhoud van 5.2 Geluid
Plan: Verplaatsing LPG-opslagtank Jan Heijmanslaan
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002159-1201

5.2 Geluid

Bij een ruimtelijk plan dient rekening te worden gehouden met geluidsbronnen en de mogelijke hinder of overlast daarvan voor mensen. De beoordeling van het aspect geluid in ruimtelijke plannen vindt zijn grondslag in vooral de Wet geluidhinder en Wet milieubeheer. Daarnaast vindt de beoordeling zijn grondslag in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), op grond van een goed woon- en leefklimaat. Het aspect geluid kent voor een aantal bestemmingen (zoals wonen) in combinatie met een aantal typen geluidsbronnen een wettelijk kader die van belang zijn bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Zo zijn in de Wet geluidhinder voor woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen grenswaarden opgenomen voor industrielawaai, wegverkeerlawaai en spoorweglawaai. Voor andere geluidsbronnen al dan niet in combinatie met andere bestemmingen bestaan geen specifieke wettelijke kaders. Toch zal ook dan, afhankelijk van de specifieke situatie, soms een akoestische afweging nodig zijn, dit in het kader van een 'goede ruimtelijke ordening'. Onderhavige planwijziging maakt het oprichten van geluidsgevoelige (te beschermen) objecten niet mogelijk. Daarbij produceert de voorgenomen activiteit (ondergrondse opslag van LPG) als gevolg van de planwijziging zelf geen geluid en veroorzaakt de planwijziging geen toename in vervoersbewegingen ten opzichte van de bestaande situatie. Overigens is het bestaande LPG-tankstation - waar de ondergrondse LPG-tank deel van uitmaakt - verplicht zich te houden aan de geldende geluidsnormen Wet milieubeheer. De voorgenomen planwijziging heeft geen relevantie op het gebied van geluid. Ten aanzien van geluid zijn er voor deze planwijziging geen beperkingen.