direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Waterparagraaf
Plan: Verplaatsing LPG-opslagtank Jan Heijmanslaan
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002159-1201

Hoofdstuk 6 Waterparagraaf

In het waterbeheerplan van het Waterschap en het Waterplan van de gemeente en de waterpartners is het waterbeleid geschetst aan de hand van een aantal kernthema's. Hierbij zijn oppervlaktewater, grondwater en riolering in hun samenhang bekeken. Eén van de kernthema's betreft het omgaan met water in bebouwd gebied. Hierbij zijn de acht doelen van de watertoets uitgewerkt en gerelateerd aan de situatie van 's-Hertogenbosch. Dit zijn:

  • Gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater;
  • Doorlopen van de afwegingsstappen: 'hergebruik - infiltratie - buffering - afvoer';
  • Hydrologisch neutraal bouwen;
  • Water als kans;
  • Meervoudig ruimtegebruik;
  • Voorkomen van vervuiling;
  • Wateroverlastvrij bestemmen;
  • Waterschapsbelangen.

De planwijziging moet de plaatsing van een LPG-opslagtank onder het maaiveld mogelijk maken. Bovengronds zullen enkele leidingen aanwezig zijn ten behoeve van de LPG-opslag, al dan niet afgedekt met enige verharding, wat klinkers of ander soort bescherming. In onderhavig plan vindt derhalve geen relevante verhardingstoename plaats. In totaal kan het gaan om slechts enkele vierkante meters. Het hemelwater zal afvloeien vanaf de mogelijke minimale hoeveelheid aan verharding naar de openbare onverharde groenstrook. Het aspect water is binnen deze planwijziging daarom niet van belang. Met het ruimtelijk plan is tevens geen belang van het waterschap gemoeid.