direct naar inhoud van Artikel 14 Wonen
Plan: De Hoef e.o.
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002047-1301

Artikel 14 Wonen

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in de vorm van woningen, niet zijnde woonwagens, en bijzondere woonvoorzieningen al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit en daarbij behorende tuinen, erven, water; e.d.;
 • b. aan de hoofdfunctie ondergeschikte voorzieningen, zoals verkeers- en groenvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' tevens een (half) verdiepte parkeergarage/parkeerkelder ten dienste van de bestemming, waarbij de parkeergarage/parkeerkelder niet meer dan 1 meter boven het omliggende maaiveld mag uitsteken.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemeen

Parkeervoorzieningen dienen in voldoende mate op eigen terrein te worden gerealiseerd.

14.2.2 Hoofdbebouwing/Hoofdgebouw
 • a. Hoofdgebouwen dienen ten dienste van de bestemming, binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. Bouwvlakken mogen voor 100% worden bebouwd, tenzij anders aangegeven in de bestemming;
 • c. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bouwlagen' mag het aantal bouwlagen niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven;
 • d. Ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' dienen de hoofdgebouwen uitsluitend gestapeld gebouwd te worden.
14.2.3 Bijgebouwen

Binnen deze bestemming mogen bijgebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. bijgebouwen in de vorm van aan- of uitbouwen van het hoofdgebouw of in de vorm van vrijstaande bijgebouwen zijn toegestaan binnen het bouwvlak en binnen het achtererfgebied. Voor bijgebouwen in het bouwvlak is het bepaalde in 14.2.2 sub c van overeenkomstige toepassing en voor bijgebouwen in het achtererfgebied, niet zijnde het bouwvlak, gelden de bepalingen in 14.2.3 sub b tot en met sub h;
 • b. het achtererfgebied, niet zijnde het bouwvlak, mag niet meer dan 50% worden bebouwd;
 • c. het onbebouwd blijvende deel van het achtererfgebied, niet zijnde het bouwvlak, mag geen kleinere aaneengesloten oppervlakte krijgen dan 25 m²;
 • d. met inachtneming van het bepaalde in 14.2.3 sub b bedraagt het maximale gezamenlijke grondoppervlak van de bijgebouwen in het achtererfgebied, niet zijnde het bouwvlak, 75 m²;
 • e. voor zover de oppervlakte van het bouwperceel groter is dan 750 m² en de resterende omvang van het bouwperceel achter het bouwvlak meer bedraagt dan 200 m² mag het onder 14.2.3 sub d geregelde maximale gezamenlijke grondoppervlak worden vermeerderd tot 10% van de omvang van het bouwperceel, tot in totaal 100 m²;
 • f. de maximale bouwhoogte bedraagt 3 meter;
 • g. indien met hellende dakvlakken wordt gebouwd, bedraagt de maximale goothoogte 3 meter, de maximale bouwhoogte 4,5 meter en de dakhelling maximaal 50° ten opzichte van het horizontale vlak;
 • h. gebouwen met één hellend dakvlak zijn uitsluitend mogelijk bij een aanbouw tegen de zij- en/of achterkant van het hoofdgebouw (aankappingen); hierbij bedraagt de maximale goothoogte 3 meter en de maximale bouwhoogte 4,5 meter;
 • i. dakterassen zijn niet toegestaan.
14.2.4 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming zijn, met uitzondering van erfafscheidingen, uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak en het achtererfgebied;
 • b. het achtererfgebied, niet zijnde het bouwvlak, mag niet meer dan 50% worden bebouwd;
 • c. het onbebouwd blijvende deel van het achtererfgebied, niet zijnde het bouwvlak, mag geen kleinere aaneengesloten oppervlakte krijgen dan 25 m²;
 • d. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag, met uitzondering van het bepaalde in 14.2.4 sub e, ten hoogste 3 meter bedragen;
 • e. terrein- en erfafscheidingen mogen van af de voet gemeten maximaal 1 meter hoog zijn, tenzij de afscheiding achter de voorgevelrooilijn wordt geplaatst. In geval de plaatsing achter de voorgevelrooilijn geschiedt, mag de hoogte niet meer dan 2 meter bedragen.
14.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de afmetingen en de plaatsing van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden en bezonning van de aangrenzende gronden.
14.4 Afwijken van de bouwregels
14.4.1 Afwijken met betrekking tot parkeervoorzieningen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.2.1, mits:

 • a. de noodzakelijke parkeervoorzieningen op eigen terrein in onvoldoende mate kunnen worden gerealiseerd en op andere wijze in de parkeerbehoefte wordt voorzien; en
 • b. de situering van de parkeerplaatsen het stedenbouwkundig beeld van de omgeving, de verkeersveiligheid en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet onevenredig aantast.
14.4.2 Afwijken met betrekking tot bijgebouwen
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 14.2.3 sub a voor het bouwen van aangebouwde bijgebouwen in het voorerfgebied met dien verstande dat:
  • 1. voor hoekpercelen:
   • de oppervlakte van de bebouwing maximaal 25 m² mag bedragen;
   • de afstand tot van het aangebouwde bijgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens niet minder bedraagt dan 1 meter, tenzij de breedte van het aangebouwde bijgebouw niet meer dan 3 meter bedraagt en de afstand van de zijgevellijn van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens 3 meter of minder bedraagt;
   • de bebouwing dient te worden opgericht achter de denkbeeldige (verlengde) lijn die het snijpunt van voorgevellijn en zijgevellijn raakt en ligt op een hoek van 45° ten opzichte van de voorgevellijn;
   • de voorgevel van het aangebouwde bijgebouw evenwijdig dient te zijn aan de voorgevel van de hoofdbebouwing;
   • de maximale bouwhoogte 3 meter bedraagt;
   • indien met hellende dakvlakken wordt gebouwd, bedraagt de maximale goothoogte 3 meter, de maximale bouwhoogte 4,5 meter en de dakhelling maximaal 50° ten opzichte van het horizontale vlak;
   • gebouwen met één hellend dakvlak zijn uitsluitend mogelijk bij een aanbouw tegen de zij- en/of achterkant van het hoofdgebouw (aankappingen); hierbij bedraagt de maximale goothoogte 3 meter en de maximale bouwhoogte 4,5 meter;
   • de stedenbouwkundige opzet van de omgeving niet onevenredig mag worden aangetast.
  • 2. voor percelen niet zijnde hoekpercelen:
   • de oppervlakte van de bebouwing maximaal 25 m² mag bedragen;
   • de bezonning en het uitzicht van de naastgelegen erven niet onevenredig mogen worden geschaad;
   • de stedenbouwkundige opzet van de omgeving niet onevenredig mag worden aangetast.
 • b. Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.2.3onder b, met dien verstande dat:
  • 1. slechts mag worden afgeweken ten behoeve van de bouw van een bijzondere woonvoorziening;
  • 2. de bezonning en het uitzicht van de naastgelegen erven niet onevenredig mag worden geschaad;
  • 3. de stedenbouwkundige opzet van de omgeving niet onevenredig mag worden aangetast.
 • c. Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.2.3onder c, met dien verstande dat:
  • 1. het achtererfgebied, niet zijnde het bouwvlak, kleiner moet zijn dan 50 m²;
  • 2. slechts met een omgevingsvergunning mag worden afgeweken ten behoeve van de bouw van een bijzondere woonvoorziening of indien de oppervlakte van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 40 m²;
  • 3. de bezonning en het uitzicht van de naastgelegen erven niet onevenredig mag worden geschaad;
  • 4. de stedenbouwkundige opzet van de omgeving niet onevenredig mag worden aangetast.
 • d. Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de in lid 14.2.3aangegeven maten en/of percentages, met dien verstande dat:
  • 1. er alleen met een omgevingsvergunning mag worden afgeweken ten behoeve van een logische en zorgvuldige inpassing en/of aanpassing van een bouwplan aan de bijzondere omstandigheden van een eigen of naastgelegen bouwperceel en de daarop aanwezige bebouwing;
  • 2. de overschrijding maximaal 10% van de aangegeven maten en/of percentages mag bedragen, met dien verstande, dat ten aanzien van de in lid 14.2.3 onder g en h bepaalde maximum hoogte een overschrijding tot maximaal 5,5 meter is toegestaan voor wat betreft erfbebouwing voorzover gelegen naast en tussen hoofdgebouwen;
  • 3. de bezonning en het uitzicht van de naastgelegen erven niet onevenredig mogen worden aangetast;
  • 4. de stedenbouwkundige opzet van de omgeving niet mag worden aangetast.
    • a. Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de het bepaalde onder 14.2.3 sub i voor dakterrassen bij woningen mits geen sprake is van onevenredige privacy-aantasting.
14.4.3 Afwijken met betrekking tot bouwwerken geen gebouwen zijnde
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 14.2.4 sub a voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde in het voorerfgebied, mits:
  • 1. de oppervlakte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedraagt dan 18 m²;
  • 2. de maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 3 meter bedraagt;
  • 3. de bezonning en het uitzicht van de naastgelegen erven niet onevenredig mogen worden geschaad;
  • 4. de stedenbouwkundige opzet van de omgeving niet onevenredig mag worden aangetast.
 • b. Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 14.2.4 sub e met betrekking tot de voorgeschreven hoogtemaat voor erfafscheidingen tot respectievelijk 1,5 meter en 2,5 meter, uitsluitend voor open, pergola-achtige constructies.
14.5 Specifieke gebruiksregels
 • a. Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende opstallen te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een wijze strijdig met deze bestemming.
 • b. Parkeervoorzieningen dienen in voldoende mate op eigen terrein te worden gehandhaafd.
 • c. Gebruik van ruimten binnen de woning en in de bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit, wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, voorzover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
  • 1. maximaal 35% van de oppervlakte van het vloeroppervlak van de woning met inbegrip van gerealiseerde aan- en uitbouwen, tot ten hoogste in totaal 50 m2 mag worden gebruikt voor de aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;
  • 2. degene die de activiteiten in de woning uitvoert, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
  • 3. vergunningplichtige of meldingsplichtige activiteiten ingevolge de wet milieubeheer zijn niet toegestaan;
  • 4. er mag geen detailhandel plaatsvinden.
 • d. Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval begrepen gebruik van ruimten binnen de woning en bijgebouwen voor publieksaantrekkende beroeps- of bedrijfsactiviteiten.
14.6 Afwijken van de gebruiksregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.5ten behoeve van het gebruik van ruimten binnen de woning en bijgebouwen voor een publieksaantrekkende beroeps- en bedrijfsactiviteit aan huis voorzover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden.
  • 1. maximaal 35% van de oppervlakte van het vloeroppervlak van de woning met inbegrip van gerealiseerde aan- en uitbouwen, tot ten hoogste in totaal 50 m2 mag worden gebruikt voor de aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;
  • 2. degene die de activiteiten uitvoert, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
  • 3. het gebruik mag niet leiden tot een aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse;
  • 4. de activiteit dient qua aard, omvang en uitstraling te passen in een woonomgeving;
  • 5. de activiteit mag niet vergunningplichtig ingevolge de Wet milieubeheer zijn;
  • 6. er mag geen detailhandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met de activiteit.
 • b. Burgemeester en wethouders wijken met een omgevingsvergunning af van het bepaalde in lid 14.5 sub a indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige beleid, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.