direct naar inhoud van Artikel 16 Wonen - uit te werken - 2
Plan: De Hoef e.o.
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002047-1301

Artikel 16 Wonen - uit te werken - 2

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - uit te werken - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groen(voorzieningen);
 • b. nutsvoorzieningen;
 • c. verkeer en verblijf;
 • d. wonen in de vorm van woningen en bijzondere woonvoorzieningen al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit en daarbij behorende tuinen, erven, water; e.d.
16.2 Uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken de in lid 16.1 omschreven bestemming uit met inachtneming van de onderstaande regels.

16.2.1 Algemeen

Parkeervoorzieningen dienen in voldoende mate op eigen terrein te worden gerealiseerd.

16.2.2 Wonen
 • a. Er mogen maximaal 100 woningen worden opgericht;
 • b. Alle woningen zijn grondgebonden of gestapeld;
 • c. De woningen zijn georiĆ«nteerd op het groen of de openbare ruimte;
 • d. De woningen moeten aaneengesloten of gestapeld gebouwd worden;
 • e. De woningen bestaan uit maximaal 4 bouwlagen;
 • f. De woningen dienen qua afmeting en uitstraling te voldoen aan de uitgangspunten die zijn neergelegd in het vigerende beeldkwaliteitsplan voor dit gebied;
 • g. Er dient te worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde voor het geluid, dan wel aan de eventueel te verlenen hogere waarden;
 • h. Een (half)verdiepte parkeerkelder is toegestaan mits deze niet meer dan 1 meter boven het omliggende maaiveld uitsteekt, waarbij de parkeerkelder niet wordt aangemerkt als bouwlaag;
 • i. Een souterrain is toegestaan mits deze niet meer dan 1 meter boven het omliggende maaiveld uitsteekt, waarbij het souterrain niet wordt aangemerkt als bouwlaag;
 • j. De woningen worden voorzien van lessenaarsdaken of platte daken.
16.2.3 Openbare ruimte en groen
 • a. Het uitwerkingsgebied wordt opgedeeld in twee woongebieden, waarbij tussen de twee woongebieden een groenstrook wordt aangelegd die minimaal 30 meter breed is;
 • b. Het verkeer wordt ontsloten via aansluitingen aan De Hoef, waarbij de aan te leggen straten doodlopend zijn.
16.3 Bouwregels
16.3.1 Bouwverbod

Op en onder de in lid 16.1 bedoelde gronden mag slechts worden gebouwd in overeenstemming met een door burgemeester en wethouders vastgesteld en rechtsgeldig uitwerkingsplan.

16.4 Afwijken van de bouwregels
16.4.1 Afwijken van het bouwverbod

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 16.3.1 mits het desbetreffende bouwplan past in een ontwerp-uitwerkingsplan dan wel in een vastgesteld, maar nog niet rechtsgeldig, uitwerkingsplan.