direct naar inhoud van Artikel 5 Gemengd - 1
Plan: De Hoef e.o.
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002047-1301

Artikel 5 Gemengd - 1

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven ten behoeve van medische en/of maatschappelijke functies, in de categorie├źn 1 en 2 van de bij deze regels als bijlage behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten - bedrijventerrein met uitzondering van geluidszoneringsplichtige inrichtingen;
 • b. dienstverlening ten behoeve van medische of maatschappelijke functies;
 • c. kantoren ten behoeve van medische of maatschappelijke functies;
 • d. maatschappelijke functies;
 • e. praktijkruimten voor medische toepassingen;
 • f. welzijnsinstelling;
 • g. zorggerelateerd wonen/wonen in een bijzondere woonvoorziening;
 • h. zorginstelling;
 • i. aan de hoofdfuncties ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. bouwvlakken mogen voor 100% worden bebouwd, tenzij anders is aangegeven op de verbeelding;
 • c. de bouwhoogte zoals aangeduid in de bestemming, mag niet worden overschreden.
5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag, met uitzondering van het bepaalde in lid 5.2.2 onder c, ten hoogste 3 meter bedragen;
 • b. de oppervlakte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag per bouwperceel ten hoogste 50 m┬▓ bedragen;
 • c. terrein- en erfafscheidingen mogen van af de voet gemeten maximaal 1 meter hoog zijn, tenzij de afscheiding achter de voorgevelrooilijn wordt geplaatst. In geval de plaatsing achter de voorgevelrooilijn geschiedt, mag de hoogte niet meer dan 2 meter bedragen.
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de afmeting en de plaats van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de situering van het laden en lossen op het perceel.
5.4 Afwijken van de bouwregels
5.4.1 Afwijken met betrekking tot gebouwen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2.1 en toestaan dat een gebouw geheel of gedeeltelijk buiten een bouwvlak wordt gebouwd, mits:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer dan 50 m2 bedraagt;
 • b. de hoogte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer dan 3 meter bedraagt;
 • c. de gebouwen van ondergeschikte aard zijn;
 • d. geen onevenredige aantasting plaats vindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de sociale veiligheid;
  • 4. de milieusituatie;
  • 5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
5.5 Specifieke gebruiksregels
 • a. Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende opstallen te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een wijze strijdig met deze bestemming.
 • b. Als met het plan strijdig gebruik wordt in ieder geval bedoeld het gebruik van de gronden en de daarop voorkomende bouwwerken c.q. gebouwen of delen daarvan ten behoeve van een seksinrichting.
5.6 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders wijken met een omgevingsvergunning af van het bepaalde in lid 5.5 indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.