direct naar inhoud van 1.1 Doel van het plan
Plan: De Hoef e.o.
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002047-1301

1.1 Doel van het plan

Doel van het bestemmingsplan "De Hoef e.o." is om een flexibel en adequaat ruimtelijk ordenings- instrumentarium te bieden ten behoeve van de ontwikkeling en het beheer van dit gebied. Het plan is er met name op gericht om nieuwe ontwikkelingen in het plangebied mogelijk te maken. Verder is het plan er op gericht om de situatie, die na ontwikkeling ontstaat, te kunnen beheren.

Het ruimtelijk ordeningsinstrumentarium ten behoeve van de ontwikkeling en het beheer van het gebied dient zowel flexibel als adequaat te zijn. Dit bestemmingsplan voldoet in ieder geval aan de volgende standaardeisen voor bestemmingsplannen:

  • Actueel: er dient een inventarisatie te worden gemaakt van de bestaande situatie zowel wat betreft de bestaande bebouwing als het gebruik. Ook dient daarbij rekening te worden gehouden met nieuw beleid.
  • Digitaal bestemmingsplan: het plan zal worden gedigitaliseerd conform de uniforme digitale plansystematiek die voor de hele gemeente is opgesteld.
  • Flexibel: het plan moet een lange tijd gebruikt worden. Daarom mag het niet te beperkend zijn en moet het ruimte bieden voor eventuele toekomstige ontwikkelingen, zonder dat daarmee de gebruikelijke normen van rechtszekerheid in het geding komen.
  • Gebiedsafbakening: de plangrenzen zijn aangegeven op de plankaart/verbeelding.

De gekozen plansystematiek is helder en eenduidig, en is makkelijk toepasbaar. Een eenduidige, actuele regeling is zowel voor de rechtszekerheid van de burger, de sturingsmogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen als de beheersbaarheid van in het geding zijnde milieuaspecten van belang.