direct naar inhoud van 7.1 Planmethode
Plan: De Hoef e.o.
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002047-1301

7.1 Planmethode

Het bestemmingsplan "De Hoef e.o." heeft tot doel een juridisch-planologische regeling te scheppen voor het bouwen en het gebruik van gronden en gebouwen binnen het plangebied. Bij opstellen van voorliggend bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij de in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening geformuleerde uitgangspunten. Gestreefd is hierbij naar uniformering en standaardisering van bestemmingen en voorschriften.

De planopzet van dit bestemmingsplan is gericht op de ontwikkeling van het plangebied en op het beheersen van de bestaande situatie. Ontwikkeling van het plangebied is het primaire doel van de planopzet, met als nevendoel om de bestaande situatie te kunnen beheersen. Eén en ander komt tot uitdrukking in voorschriften en blijkt ook uit de verbeelding. Daarnaast biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid om, binnen de grenzen van het plan en de daarbij behorende voorschriften, flexibel tot ontwikkeling van het gebied over te gaan.