direct naar inhoud van 5.8 Flora en fauna
Plan: De Hoef e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002047-1401

5.8 Flora en fauna

In december 2005is door Natuurbalans – Limes Divergens bv een vooronderzoek verricht in het kader van de Flora- en faunawet, de Quick Scan Natuurwaarden De Hoef Rosmalen.

Hieruit zijn de volgende conclusies getrokken:

  • In het onderzoeksgebied zijn de volgende algemene beschermde soorten aangetroffen: egel en bruine kikker. Daarnaast is het voorkomen van een aantal algemene soorten zoals mol, konijn, gewone pad en verschillende muizen- en spitsmuizensoorten te verwachten. Wellicht komt ook dwergvleermuis in het gebied voor.
  • Overige soorten zijn algemeen en behoren tot het beschermingsregime van tabel I van de Flora- en faunawet. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing op de Flora- en faunawet te worden aangevraagd.
  • Gezien de dichte begroeiing van de lijnvormige beplanting op het terrein en het feit dat de voormalige sportvelden zeer regelmatig gemaaid worden, is het voorkomen van beschermde plantensoorten vrijwel uitgesloten.
  • In het terrein zijn diverse verschillende vogelsoorten waargenomen. Het betreft onder meer zwarte kraai, koolmees en groen specht. Het gebied wordt door de verschillende soorten gebruikt als broedgebied of als foerageergebied. Om verstoring of vernietiging van nesten van broedvogels te voorkomen, dienen werkzaamheden zoals het kappen van bomen en struiken, buiten het broedseizoen uitgevoerd worden (na 15 juli of voor 1 maart). Gedurende het broedseizoen zijn alle Nederlandse broedvogels beschermd.

Omdat er een kleine kans was dat dwergvleermuizen gebruik maakten van de bebouwing van de voetbalclub, is de sloop van deze bebouwing afgestemd op het tijdstip waarop geen schade was te verwachten aan potentiële verblijfsplaatsen. Nader onderzoek naar dwergvleermuizen werd niet noodzakelijk geacht. Ook een ontheffing van de Flora- en faunawet is voor dit plan niet noodzakelijk.