direct naar inhoud van 9.1 Vooroverleg
Plan: De Hoef e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002047-1401

9.1 Vooroverleg

In het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het voorontwerpbestemmingsplan De Hoef e.o. toegezonden aan de volgende instanties:

  • Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving, Provincie Noord-Brabant;
  • VROM-Inspectie regio Zuid;
  • Waterschap Aa en Maas;
  • N.V. Nederlandse Gasunie;
  • NS Poort (Nederlandse Spoorwegen);
  • Prorail.

Er zijn schriftelijke reacties ontvangen van de Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving, de N.V. Nederlandse Gasunie, de NS en de VROM-Inspectie ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan De Hoef e.o. In het onderstaande zal op deze reacties nader worden ingegaan. De overige vooroverleginstanties hebben niet gereageerd.

Opmerking ingebrachte opmerkingen in het kader van het vooroverleg

Commentaar gemeentelijk commentaar

1. Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving, Provincie Noord-Brabant

Opmerking

Op 2 december 2009 heeft de Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving van de provincie Noord-Brabant een reactie gegeven. Er wordt door de Directie aangegeven dat in het voorontwerpbestemmingsplan De Hoef e.o. op goede wijze rekening is gehouden met de provinciale belangen.

Commentaar

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

2. N.V. Nederlandse Gasunie

Opmerking

Op 19 november 2009 heeft de N.V. Nederlandse Gasunie gereageerd op het voorontwerpbestemmingsplan De Hoef e.o. Er wordt verzocht om in paragraaf 5.5 onder “externe veiligheid” van de toelichting aandacht te besteden aan het op handen zijnde nieuwe externe veiligheidsbeleid.

Commentaar

In paragraaf 5.6 van de toelichting wordt aandacht besteed aan het (toekomstige) nieuwe externe veiligheidsbeleid. Kortheidshalve wordt naar paragraaf 5.6 verwezen.

Opmerking

Er wordt verzocht om artikel 15 van het voorontwerpbestemmingsplan (artikel 16 van het ontwerpbestemmingsplan), het artikel dat betrekking heeft op de gasleiding, aan te passen aan de standaard van de N.V. Nederlandse Gasunie om de veiligheid van de gastransportleiding zo goed mogelijk te waarborgen.

Commentaar

Het artikel zal worden aangepast aan de standaard van de N.V. Nederlandse Gasunie om de veiligheid van de gastransportleiding zo goed mogelijk te waarborgen.

3. NS

Opmerking

Op 3 december 2009 heeft de NS een reactie gegeven. Voorontwerpbestemmingsplan De Hoef e.o. geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Commentaar

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. VROM-Inspectie

Opmerking

Op 17 december 2009 heeft de VROM-Inspectie een reactie gegeven. De Inspectie merkt op dat in voorontwerpbestemmingsplan De Hoef e.o. niets wordt opgemerkt over de molenbiotoop (een cirkel van 400 meter rond de molen) van de Standerdmolen welke gelegen is aan de Molenstraat 17. Een deel van de molenbiotoop zou binnen het plangebied vallen, waarbij de molenbiotoop zoveel mogelijk vrij van bebouwing dient te blijven. Er wordt verzocht om alsnog na te gaan of en hoe de molenbiotoop een vertaling in het bestemmingsplan kan krijgen.

Commentaar

Om de situatie met betrekking tot de molenbiotoop goed te kunnen beoordelen is de onderstaande overzichtskaart ingevoegd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002047-1401_0026.png"

De ligging van de molenbiotoop (rode gebied)

Op de bovenstaande kaart is tevens het plangebied ingetekend. Het deel van het plangebied waar de molenbiotoop op ligt, heeft de bestemming 'Groen' en voor een zeer klein deel de bestemming 'Wonen' (het gele vlakje op de kaart). In de groenbestemming mogen ondergeschikte gebouwen met een bouwhoogte van maximaal 3 meter worden opgericht evenals bouwwerken geen gebouwen zijnde tot 10 meter hoogte. Binnen de woonbestemming mogen gebouwen tot maximaal 5 meter worden opgericht.

Aangezien er binnen het plangebied waar ook de molenbiotoop op ligt geen gebouwen mogen worden opgericht die hoger zijn dan 5,5 meter en er al veel bebouwing van 8 á 9 meter hoog tussen de molen en het plangebied staat, hebben de bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan “De Hoef e.o.” toestaat geen nadelig effect voor de aanvoer van wind voor de molen. Het is daarom niet nodig om de molenbiotoop een vertaling in het bestemmingsplan te geven.

Opmerking

Op 27 januari 2010 heeft de VROM-Inspectie een verlate reactie gegeven, welke wordt beschouwd als onderdeel van de reactie van 17 december 2009. De reactie heeft betrekking op “Nationaal Belang 42: Militaire terreinen”.In artikel 5.6 van de toelichting wordt het radarverstoringsgebied van vliegbasis Volkel vermeld. Abusievelijk wordt hier gesteld dat voor ieder obstakel hoger dan 45 meter boven NAP dient te worden berekend of er verstoring van de radar optreedt. Voor het radarverstoringsgebied van vliegbasis Volkel geldt de grens van 65 meter boven NAP in plaats van 45 meter boven NAP. Het voorliggend plan dient hierop aangepast te worden.

Commentaar

De bedoelde grens in paragraaf 5.6 is aangepast naar 65 meter boven NAP. De aanpassing van de grens is gunstiger voor het bestemmingsplan. Het hoogst toegestane gebouw bestaat uit vijf bouwlagen (ongeveer 15 meter hoog) en het hoogste bestaande bouwwerk is de antennemast aan de Kattenbroek, welke ongeveer 55 meter hoog is. Dit betekent dat de gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde binnen het plangebied de grens van 65 meter hoogte boven NAP niet overstijgen. De VROM-Inspectie wordt bedankt voor de aanvullende informatie.