direct naar inhoud van Artikel 15 Wonen - Uit te werken - 1
Plan: De Hoef e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002047-1501

Artikel 15 Wonen - Uit te werken - 1

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - Uit te werken - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groen(voorzieningen);
 • b. nutsvoorzieningen;
 • c. verkeer en verblijf;
 • d. wonen in de vorm van woningen en bijzondere woonvoorzieningen al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit en daarbij behorende tuinen, erven, water; e.d.
15.2 Uitwerkingsregels

Het bevoegd gezag werkt de in lid 15.1 omschreven bestemming uit met inachtneming van de onderstaande regels.

15.2.1 Algemeen

Parkeervoorzieningen dienen in voldoende mate op eigen terrein te worden gerealiseerd.

15.2.2 Wonen
 • a. Er mogen maximaal 120 woningen worden opgericht;
 • b. Alle woningen zijn grondgebonden;
 • c. De woningen zijn geori├źnteerd op het groen;
 • d. De woningen mogen vrijstaand, half-vrijstaand, aaneengesloten en geschakeld gebouwd worden waarbij patiowoningen ook toegestaan zijn;
 • e. De woningen bestaan uit maximaal 3 bouwlagen met een kap of dakopbouw;
 • f. De woningen langs de Sportlaan zijn maximaal 11 meter hoog, waarbij incidenteel accenten tot maximaal 13 meter hoog mogelijk zijn.
 • g. De woningen die niet langs de Sportlaan gelegen zijn, zijn maximaal 13 meter hoog;
 • h. De woningen dienen qua afmeting en uitstraling te voldoen aan de uitgangspunten die zijn neergelegd in het vigerende beeldkwaliteitsplan voor dit gebied;
 • i. Er dient te worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde voor het geluid, dan wel aan de eventueel te verlenen hogere waarden;
 • j. Een (half)verdiepte parkeerkelder is toegestaan mits deze niet meer dan 1 meter boven het omliggende maaiveld uitsteekt, waarbij de parkeerkelder niet wordt aangemerkt als bouwlaag;
 • k. Een souterrain is toegestaan mits deze niet meer dan 1 meter boven het omliggende maaiveld uitsteekt, waarbij het souterrain niet wordt aangemerkt als bouwlaag;
 • l. De woningen worden voorzien van zadeldaken, lessenaarsdaken of platte daken;
 • m. De hellingshoek van de zadeldaken mag niet meer bedragen dan 45┬░ ten opzichte van het horizontale vlak.
15.2.3 Openbare ruimte en groen
 • a. Er wordt een groenbestemming met een minimale breedte van 12 meter opgenomen welke in het verlengde van de Lodeizenstraat ligt, waarbij de groenbestemming niet toegankelijk mag zijn voor auto's;
 • b. Er wordt een groenbestemming met een minimale breedte van 12 meter opgenomen welke in het verlengde van de Van der Leeuwstraat ligt, waarbij de groenbestemming niet toegankelijk mag zijn voor auto's;
 • c. Aan weerszijden van de langzaamverkeersroute tussen het parkeerterrein van het zwembad en de woningen van De Hoef-Zuid ligt een groenstrook van minimaal 3 meter;
 • d. De bestaande bomen en de watergang langs de Sportlaan worden zoveel mogelijk gehandhaafd;
 • e. Het verkeer wordt ontsloten door twee aansluitingen aan de Sportlaan welke gelegen zijn tussen:
  • 1. de Martinus Nijhoffstraat en de Lodeizenstraat;
  • 2. de Van der Leeuwstraat en de tennisbanen.
15.3 Bouwregels
15.3.1 Bouwverbod

Op en onder de in lid 15.1 bedoelde gronden mag slechts worden gebouwd in overeenstemming met een door het bevoegd gezag vastgesteld en rechtsgeldig uitwerkingsplan.

15.4 Afwijken van de bouwregels
15.4.1 Afwijken van het bouwverbod

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 15.3.1 mits het desbetreffende bouwplan past in een ontwerp-uitwerkingsplan dan wel in een vastgesteld, maar nog niet rechtsgeldig, uitwerkingsplan.