direct naar inhoud van 3.5 Overige uitgangspunten
Plan: De Hoef e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002047-1501

3.5 Overige uitgangspunten

3.5.1 Raadsbesluiten

Op 27 januari 2004 is door de gemeenteraad besloten voetbalvereniging OJC-Rosmalen te verplaatsen naar de sport- en recreatiezone van De Groote Wielen en de vrijgekomen gronden mede te herontwikkelen ten behoeve van nieuwbouw van het ouderencentrum De Annenborch. Tenslotte is besloten in De Hoef een woningbouwprogramma te realiseren waarin voldoende opbrengsten worden gegenereerd voor een sluitende grondexploitatie. In deze exploitatie dienen de ontwikkelingskosten (plankosten, rentederving) te worden meegenomen, de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van De Hoef en de kosten die gemoeid zijn met de verplaatsing van voetbalvereniging OJC en postduivenvereniging De Zwaluw uit De Hoef.

Met het raadsbesluit van januari 2004 zijn belangrijke kaders vastgelegd voor de herontwikkeling van sportpark De Hoef in Rosmalen. Het idee om De Hoef in te richten als stadsdeelpark, zoals ooit opgenomen in de (niet vastgestelde) ontwerp-structuurvisie Rosmalen, is daarmee komen te vervallen.

In de Raad van 19 april 2005 is de Nota van Uitgangspunten voor De Hoef vastgesteld als ruimtelijk en functioneel kader voor de herontwikkeling van De Hoef in Rosmalen. Vanuit de Raad is daarbij de uitdrukkelijke wens geuit om De Annenborch een meer centrale locatie te geven in het plangebied dan in de nota is aangeven. Tevens is het ruimtelijke model “Groene aders” geselecteerd als basis voor de herontwikkeling van De Hoef.

Het ruimtelijke model “Groene aders” is vervolgens uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan voor De Hoef. Na de inspraak op het conceptplan en verwerking van de inspraakreacties is het plan vastgesteld in de Raad van 23 januari 2007. Het stedenbouwkundige plan heeft als ruimtelijk kader gediend voor de bouwplannen van De Annenborch en het Hofgebouw. Het dient tevens als kader voor het onderhavige bestemmingsplan en voor het beeldkwaliteitplan met welstandscriteria. Tenslotte dient het als kader voor het inrichtingsplan voor de openbare ruimte.