direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Milieu-aspecten
Plan: De Hoef e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002047-1501

Hoofdstuk 5 Milieu-aspecten

Er bestaat een duidelijke relatie tussen ruimtelijke ordening en milieu, veiligheid en duurzaamheid. De laatste decennia groeien deze beleidsvelden steeds sterker naar elkaar toe. Milieu, veiligheid en duurzaamheid vormen belangrijke afwegingen bij de ontwikkelingsmogelijkheden van ruimtelijke functies. Bij de besluitvorming over het al dan niet toelaten van een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling wordt onderzocht welke milieuaspecten daarbij een rol spelen. Bijzonderheid hierbij vormt de zgn. paradox van de compacte stad. Intensief, flexibel en dubbel ruimtegebruik zijn gewenst om natuur en ommelanden te sparen, maar verdichting kan daarentegen een zekere milieubelasting opleveren, vooral naar geluid, lucht en aantasting van stedelijk groen. Het ontwerp van een plan dient al deze aspecten in zijn eigen specifieke omgeving te optimaliseren zodat bij voorkeur geen overschrijding van normen plaatsvindt. Van overschrijding van milieunormen als gevolg van dit project is geen sprake. Wel zijn enkele ontheffingen nodig voor wat betreft de geluidsbelasting van het spoor en de wegen en zal sprake zijn van een zekere belasting van het zwembad Kwekkelstijn en van het tennispark. Vanuit het idee van de compacte, complete en levendige stad zijn bij dit project de volgende hoofdzaken aan de orde:

  • sterke intensivering van het grondgebruik nabij het centrum van Rosmalen en direct bij het station;
  • het bij elkaar brengen van maatschappelijke voorzieningen, sport en woonfuncties;
  • het compenseren van het verlies aan groen van een sportcomplex door de kwaliteit van een hoogwaardig groen openbaar park.

Voor de directe omgeving van ouderencentrum De Annenborch (De Annenborch, Hofgebouw, medische dienst) is reeds een Zelfstandige ProjectProcedure doorlopen. Dit deel van het plangebied is derhalve hier niet meer in deze toelichting meegenomen.