direct naar inhoud van 2.6 Verkeer
Plan: De Groote Wielen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002048-1301

2.6 Verkeer

Wegenstructuur

De verkeerskundige structuur in en rond De Groote Wielen is er op gericht om dit stadsdeel goed te ontsluiten voor alle vervoerwijzen, zonder de leefbaarheid of verkeersveiligheid bovenmatig onder druk te zetten.

Bij de opzet van De Groote Wielen is gekozen voor een groot verblijfsgebied in combinatie met een duidelijke hiërarchische opbouw van de verkeersstructuur. Elk type weg heeft een eigen profiel, zodat voor de wijk als geheel een herkenbare ontsluitingsstructuur ontstaat.

De verkeersaders, die de schakel vormen tussen stroomwegen (c.q. auto(snel)wegen) en het verblijfsgebied zijn de randwegen en gebiedsontsluitingswegen; op deze wegen geldt een 50 kilometer per uur of een 70 kilometer per uur regime.

Alle overige wegen in De Groote Wielen hebben een verblijfsfunctie (c.q. wegen bedoeld voor bestemmend verkeer). Binnen het verblijfsgebied geldt een 30 kilometer per uur regime, met als uitzondering openbaar vervoer banen waar snelheden tot 50 kilometer per uur toegestaan zijn.

Het autoverkeer wordt zoveel mogelijk via de flanken afgewikkeld . Dat betekent dat autoverkeer eerst van/naar randwegen (Blauwe Sluisweg, Hustenweg, Het Hooghemaal en het Laaghemaal) gaat. Zodoende wordt het verblijfsgebied minimaal belast door autoverkeer en wordt er ook een evenwichtiger spreiding van het autoverkeer bewerkstelligd.

De bruggen over de waterplas dienen om het Centrum van De Groote Wielen uit het zuidelijke woongebied bereikbaar te maken en dienen daarom alleen voor intern verkeer. De bruggen liggen in het hart van het verblijfsgebied en de intensiteiten op beide bruggen zijn passend voor een verblijfsgebied. De oostelijke brug dient alleen voor langzaam verkeer (met de mogelijkheid van openbaar vervoer in één richting), de westelijke brug dient voor langzaamverkeer, autoverkeer en openbaar vervoer.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002048-1301_0008.jpg"

Hoofdopzet verkeer

Langzaam verkeer

Voor de fiets is een interne structuur opgezet, waarbij het aantal "conflicten" met de auto tot een minimum wordt beperkt en in die gevallen wordt uitgegaan van prioriteit voor de fiets. Waar nodig en mogelijk (capaciteit en veiligheid) is gekozen voor eigen infrastructuur voor de fiets met ongelijkvloerse kruisingen met de belangrijkste gebiedsontsluitingswegen (Het Hooghemaal en Laaghemaal).

In De Groote Wielen is een net van langzaam verkeersverbindingen voorzien met een maaswijdte van circa 400 meter. Met name wordt gelet op de directe verbindingsmogelijkheden naar het bestaande centrum van Rosmalen (de kom) en het station, naar Empel/Maaspoort en naar en langs de belangrijke routes Bruistensingel. Binnen De Groote Wielen worden directe verbindingen naar de centrale voorzieningen aangelegd.

Vanuit het gemeentelijke fietsbeleid wordt de wijk extern ontsloten via een sternetroute richting Rosmalen centrum en station en via een aantal andere hoofdfietsroutes:

  • via Blauwe Sluisweg/Bruistensingel naar de binnenstad;
  • via Blauwe Sluisweg/Empelseweg/Stadionlaan naar binnenstad.

Op de langere termijn wordt gestreefd naar een voorstadstation in het gebied Avenue 2. De Groote Wielen zal dan kunnen worden aangesloten op deze te ontwikkelen nieuwe stedelijke knoop, waarmee een snelle verbinding via het spoor met de binnenstad, de regio en het land wordt gerealiseerd.

Openbaar vervoer

Voor het openbaar vervoer is een snelle verbinding tussen De Groote Wielen en het centrum van 's-Hertogenbosch aanwezig. In De Groote Wielen zijn zodanige ruimtelijke en functionele voorwaarden voorzien dat het openbaar vervoer zich ongehinderd en met prioriteit boven het particuliere autoverkeer kan afwikkelen. De bus kent in De Groote Wielen een goede doorstroming. De gekozen route levert wat langere loopafstanden op maar houdt de reistijd kort.

Binnen de wijk kent de verbindende busroute prioriteit ten opzichte van de auto door middel van een vrije busbaan (met name het middelste deel van de Groote Wielenlaan). De route vormt een lus in de wijk met optimaal in het gebied gespreide haltes; de lus gaat door de buurt Centrum met de wijkvoorzieningen. Haltes liggen in de omgeving van voorzieningen en bij kruisingen met fietspaden.

Personenautoverkeer

De Groote Wielen is bereikbaar vanaf de A2 (en in het verlengde daarvan de A59) via de gebiedsontsluitingswegen aan de rand en de Blauwe Sluisweg. Ook de verkeersrelatie met het centrum van 's-Hertogenbosch wordt gevormd door deze route naar de Bruistensingel, waarna er gekozen kan worden voor het transferium of voor parkeren op bestemming.

Bewoners uit De Groote Wielen zullen ook gebruik maken van de voorzieningen in de kom van Rosmalen. Voor de auto is de belangrijkste verbinding met de kom van Rosmalen via de Blauwe Sluisweg en het zuidelijk deel van de Empelse weg naar de parkeervoorzieningen bij de kom van Rosmalen.

Het zuidelijk deel van de Vlietdijk tussen De Groote Wielen en Rosmalen zal worden afgesloten wanneer de infrastructuur aan de westelijke flank van Rosmalen gebruiksgereed is en ook duidelijk is dat de bereikbaarheid ook op termijn gewaarborgd is. Een goede verdeling van de parkeerdruk in de kom van Rosmalen en het tegengaan van doorgaand verkeer in verblijfsgebieden zijn de belangrijkste verkeersgerelateerde beweegredenen voor deze afsluiting.

Autoverkeer binnen de wijk wordt niet onmogelijk gemaakt. Toch zal in veel gevallen een route via de gebiedsontsluitingswegen (via de randen van het verblijfsgebied) een sneller alternatief blijken te zijn dan een route door het verblijfsgebied.

Parkeren

In De Groote Wielen worden de volgende parkeernormen gehanteerd:

  • bewonersparkeren op niet toegewezen plaatsen: 1,6 parkeerpaats per woning;
  • bewonersparkeren op eigen terrein: 2 parkeerplaatsen per woning;
  • bewonersparkeren gecombineerd (1 parkeerplaats op eigen terrein): 1,8 parkeerplaats per woning;
  • bezoekersparkeren normaal: 0,3 parkeerplaats per woning;
  • bezoekersparkeren met bedrijvigheid: 0,4 parkeerplaats per woning;
  • bewonersparkeren bij woningen kleiner dan 80 m²: 1 parkeerplaats per woning;
  • bezoekersparkeren bij woningen kleiner dan 80 m²: 0,5 parkeerplaats per woning.

Voor woningen in de buurt Vlietdijk geldt als aanvulling op de bovenstaande parkeernormen dat de parkeevoorzieningen voor zowel bewoners als bezoekers geheel op eigen terrein dienen te worden gerealiseerd. In de openbare ruimte van de Vlietdijk is er namelijk geen ruimte gereserveerd voor parkeervoorzieningen.