direct naar inhoud van 6.2 Externe veiligheid
Plan: Het Gilde St Catharina en St Joris
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002091-1401

6.2 Externe veiligheid

Externe veiligheid heeft betrekking op het beheersen van risico's die samenhangen met activiteiten en handelingen met gevaarlijke stoffen. Het kan hierbij gaan om inrichtingen waarin gevaarlijke stoffen worden gebruikt of opgeslagen, maar ook door het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, water, spoor of ondergrondse leidingen.

De normering van risico's is tweeledig. Het plaatsgebonden risico (PR) is een maat voor het risico op een locatie in de omgeving van een risicobron. Door de punten met een gelijke mate van risico met elkaar te verbinden ontstaat een contour op de kaart. In het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) is vastgelegd welke mate van risico acceptabel is: Deze contour is de zogenaamde "PR-contour", waarbinnen geen (beperkt) kwetsbare bestemmingen toegelaten zijn. Op deze wijze wordt voorzien in een basisbeschermingsniveau.

De tweede vorm van risiconormering wordt uitgedrukt in het groepsrisico (GR). Het GR is het resultaat van een statistische berekening, waarin de mate van maatschappelijke ontwrichting inzichtelijk wordt gemaakt voor de situatie dat zich een ongeval met gevaarlijke stoffen voordoet.

Voor het plangebied en de omgeving is beoordeeld of er relevante bronnen van risico aanwezig zijn. In de omgeving van de locatie zijn geen inrichtingen aanwezig waar handelingen met gevaarlijke stoffen worden verricht. De locatie ligt niet in de directe omgeving van een weg of spoor waar vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.

Op de locatie wordt geen munitie opgeslagen. Met betrekking tot veiligheid in relatie tot het geweerschieten wordt verwezen naar de paragraaf bedrijvigheid.