direct naar inhoud van Artikel 4 Natuur
Plan: Het Gilde St Catharina en St Joris
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002091-1501

Artikel 4 Natuur

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Natuur aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. behoud, herstel en/of ontwikkeling van de natuur / landschapselementen / bos en de bijbehorende groeiplaats;
 • b. behoud, herstel en/of ontwikkeling van de houtteelt/houtproductie;
 • c. verharde en onverharde paden, wegen en parkeervoorzieningen;
 • d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • e. extensief recreatief medegebruik;
 • f. behoud, herstel en/of ontwikkeling van de landschaps- en natuurwaarden;
 • g. behoud, herstel en/of ontwikkeling van hydrologische waarden;
 • h. ter plaatse van de aanduiding "ontsluiting" tevens één toegangsweg met een breedte van maximaal 4,5 meter.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.

4.2.2 Ondergronds bouwen

Op de gronden binnen deze bestemming mag niet ondergronds worden gebouwd.

4.3 Aanlegvergunning
4.3.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. Algemeen:
  • 1. het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 100 m² per perceel of met meer dan 0,40 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van een steilrand worden gewijzigd.
  • 2. het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen dieper dan 0,40 m onder maaiveld, voorzover gronden;
  • 3. het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins herprofileren van waterlopen, sloten en greppels;
  • 4. het verlagen van de waterstand anders dan door sloten/greppels of drainage met uitzondering van grondwateronttrekkingen;
  • 5. het vellen of rooien van bos en/of het verwijderen van houtopstanden;
  • 6. het verwijderen van natuur- en landschapselementen die ten tijde van het van kracht worden van het plan aanwezig waren;
  • 7. het verwijderen van perceelsindelingen, paden en onverharde wegen;
  • 8. het aanleggen en/of verharden van wegen of paden, dan wel aanbrengen van andere niet omkeerbare oppervlakteverhardingen groter dan 100 m² per perceel.
4.3.2 Uitzonderingen

Het in lid 4.3.1 op werken en werk-zaamheden welke:

 • a. Het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
 • b. Reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
4.3.3 Toelaatbaarheid

De in lid 4.3.1 genoemde vergunning wordt slechts verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in de bestemmingsomschrijving genoemde waarden. Alvorens te beslissen over het verlenen van een aanlegvergunning winnen burgemeester en wethouders advies in bij het waterschap, voor zover de afweging mede betrekking heeft op de waterhuishouding.