direct naar inhoud van 6.1 Geluid
Plan: Het Gilde St Catharina en St Joris
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002091-1501

6.1 Geluid

Op de locatie komt een schuttersgilde. Op de locatie van het schuttersgilde worden verschillende activiteiten uitgevoerd zoals geweerschieten (traditioneel schieten), kruisboogschieten, trommelen, jeu de boules etcetera. Het geweerschieten geeft het meeste geluid en wordt als maatgevend gezien.

Het traditioneel schieten valt sinds 1 januari 2010 onder het Activiteitenbesluit. Hierin is opgenomen dat het geluidsniveau van het geweerschieten niet bepaald hoeft te worden. Artikel 2.18 (Geluid) van het voornoemde besluit luidt als volgt:

1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 dan wel 6.12, blijft buiten beschouwing:

g. het traditioneel schieten, tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld

Vanuit zorgvuldigheid naar de omgeving (goede ruimtelijke ordening) is wel een geluidsonderzoek uitgevoerd om te bepalen of er voor omwonenden geluidsoverlast te verwachten is.

Op de huidige locatie van het Schuttersgilde aan de Tivoliweg zijn geluidsmetingen uitgevoerd. Voor de beoordeling van deze metingen is aangesloten op de herziene circulaire schietlawaai uit 2006. De minimale afstand van de schietinrichting tot een geluidsgevoelige bestemming is afhankelijk van het omgevingsgeluid en het aantal schoten dat per uur wordt gelost. Bij de beoordeling is ervan uitgegaan dat er maximaal 2 uur lang achter elkaar wordt geschoten. Per uur worden er 200 schoten gelost. Als omgevingsgeluid is de norm van 53 dB gehanteerd (gemeten op de nieuwe locatie en op 27 oktober 2009 overdag). Uit de beoordeling van de meetresultaten blijkt dat de avondperiode de meest kritische periode is. Hierbij hoort een afstand van 80 meter tot woningen. Indien het aantal schoten wordt gehalveerd zal de noodzakelijke afstand nog maar 50 meter bedragen. Ook als er maar tot 20.00 uur in de avond wordt geschoten kan de afstand worden verkleind. In dit geval zijn alle omliggende woningen minimaal 80 meter van het plangebied gelegen. Aanvullende maatregelen zijn dus niet noodzakelijk.