direct naar inhoud van 7.4 Vertaling in bestemmingsplan
Plan: Het Gilde St Catharina en St Joris
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002091-1501

7.4 Vertaling in bestemmingsplan

Het oppervlaktewater rondom het plangebied maakt deel uit van het totale watersysteem dat zorgt voor de wateraanvoer, waterafvoer en waterberging. Water is daarmee een expliciete ruimtelijke functie en dient ruimtelijk bestemd te worden als 'Water' op de plankaart. Deze functie zal voor de waterlopen rondom het plangebied echter niet wijzigen.

Infiltratie van hemelwater

De aan te leggen toegangsweg kan worden ontwaterd met behulp van waterdoorlatende bestrating (halfverharding) voorzien van drainage, zodat het hemelwater naar het nabijgelegen oppervlaktewater wordt afgevoerd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van "nieuw" gegraven watergangen, greppels of van een pakket met holle ruimte gelegen onder de weg en parkeerplaatsen. Voor deze parkeerplaatsen geldt dat wanneer er afgekoppeld wordt, het gebruik hiervan extensief moet zijn.

De rijbaan en de parkeerplaatsen op het terrein worden eveneens halfverhard uitgevoerd. Hierdoor kan hemelwater in de tussenruimten infiltreren. Het gebied rondom het terrein wordt ingericht met groen c.a. als natuur in het kader van de omlegging van de Zuid Willemsvaart en de aanleg van de Rosmalense Aa.

De jeu de boulesbanen worden voorzien van fijn grind, hetgeen infiltratie van hemelwater mogelijk maakt. Het gebied onder/rondom de schietboom voor geweerschieten wordt verhard uitgevoerd. Dit vergemakkelijkt het verzamelen van de restanten van kogels en hulzen na afloop van het geweerschieten en het voorkomt verontreiniging van de bodem, het grond- en oppervlaktewater. Het resterende deel van het terrein wordt met gras ingezaaid zodat het hemelwater kan infiltreren.

Bij de bouw van het clubgebouw zal gebruik gemaakt worden van niet uitloogbare bouwmaterialen (dakgoten en leidingen) om vervuiling van oppervlakte- en grondwater te voorkomen.

Berging

Het clubgebouw zorgt voor een toename in verhard oppervlak. Samen met het parkeerterrein en de toegangsweg komt dit op circa 690 m² halfverharding en circa 270 m² gewone verharding.

Op basis van de HNO-tool is een compensatie van 21 m³ aan waterberging (op basis van 75% infiltratie voor de halfverharding) afdoende.

Deze compensatie zal worden gerealiseerd in het gebied (met de bestemming "Natuur") rondom het terrein van het Gilde. Dit gebied zal deel uitmaken van de groene geledingszone van de Rosmalense Aa.

Activiteiten

Wat betreft de activiteiten van het Gilde, die op het terrein worden uitgevoerd, zal worden voldaan aan de wettelijke milieueisen. Zo zal er een kogelvanger worden geïnstalleerd welke de afgevuurde kogeltjes opvangt. Eventueel afketsende of afwijkende kogeltjes kunnen in de omgeving terecht komen. Om verontreiniging van de bodem, het grond- en oppervlaktewater wordt het gebied onder/rondom de schietboom voorzien van verharding.