direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: Eerste Hoefsteeg 7
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002110-1401

Hoofdstuk 1 Inleiding

Aanleiding tot de planwijziging is een ingekomen schetsplan met betrekking tot de uitbreiding van het intensief veehouderijbedrijf aan de Eerste Hoefsteeg 7. Ten behoeve van de continuïteit van het bedrijf zal een uitbreiding plaatsvinden. Het verzoek van aanvrager omvat de verlenging van de twee bestaande varkensstallen aan de achterzijde ten behoeve van de huisvesting van circa 2900 vleesvarkens (thans circa 2350). De varkensstal van 28,5 x 41 meter zal over een lengte van 60 meter worden verlengd en de varkensstal van 28,5 x 61 meter zal over een lengte van 58 meter worden verlengd. Om de bouw van de betreffende stallen mogelijk te maken, dient een wijziging van het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied" plaats te vinden.


De ontwikkeling betreft de gronden, plaatselijk bekend als Eerste Hoefsteeg 7 te Rosmalen, en kadastraal bekend als gemeente Rosmalen, sectie K, nrs. 43. De planwijziging omvat een gedeelte van het plangebied van het bestemmingsplan "Buitengebied", vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 29 juni 2001, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 29 januari 2002 en Afdeling bestuursrechtspraak d.d. 11 juni 2003.
Op grond van artikel 4.2.9 van de planvoorschriften van het bestemmingsplan "Buitengebied" kunnen burgemeester en wethouders met in achtneming van het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (thans vervangen door artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, die per 1 juli 2008 in werking is getreden1) wijziging aanbrengen in de begrenzing van een bestaand agrarisch bouwblok ten behoeve van de uitbreiding van agrarische bouwpercelen. Daarbij zijn randvoorwaarden gesteld met betrekking tot de omvang, de landschappelijke inpassing en milieu-aspecten.